Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia – ul. Grabowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nr MK.RPNW.9.2020

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65), że opisany poniżej grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy na podstawie uchwały nr XXXIV/374/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu do lat 10, w tym kolejnych umów.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia obejmuje:

  •  teren stanowiący część działki o nr 2251/140, położonej przy ul. Grabowej, k.m. 9, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta nr KA1M/00068608/0. Opis użytku: R,Ł – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 6 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest na cele związane z poszerzeniem terenu posesji przyległej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A3MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 27.10.2020r. do 26.10.2030r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,25 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² nieruchomości gruntowej + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 247/765/20 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 05.10.2020r.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 06.10.2020r. do 26.10.2020r.

wielkość czcionki