Ważne adresy i telefony

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne

Naczelnik Wydziału: Wojciech Dziduch tel. 32 324 80 26
E-mail:

Telefony:
Sekretariat Burmistrza Miasta:
 tel. 32 324 80 10
Kancelaria ogólna (biuro podawcze), centrala: tel. 32 324 80 00
Kadry, archiwum zakładowe, staże, praktyki: tel. 32 324 80 21
Udostępnianie informacji publicznej, oświadczenia majątkowe, zaświadczenia o pomocy „de minimis”: tel. 32 324 80 22
Informatycy: tel. 32 324 80 23, tel. 32 324 80 25, tel. 32 324 80 82

ZAKRES DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, w szczególności dotyczących:

 • nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy,
 • załatwiania spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników,
 • gospodarowania funduszem wynagrodzeń,

2. Wykonywanie uprawnień i zadań pracodawcy wobec pracowników Urzędu tj.:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących wynagradzania,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
 • prowadzenie rejestrów delegacji służbowych i absencji chorobowej pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
 • organizowanie obowiązkowych szkoleń pracowników.

3. Prowadzenie ewidencji wojskowej pracowników.

4. Prowadzenie archiwum i koordynacja czynności kancelaryjnych, w tym współpraca z archiwum państwowym, przejmowanie akt z likwidowanych zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych miasta.

5. Prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

6. Prowadzenie Kancelarii Ogólnej.

7. Obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta i jego zastępcy, w tym obsługa spotkań i narad organizowanych przez Burmistrza Miasta.

8. Zamawianie i ewidencjonowanie pieczęci służbowych.

9. Planowanie i organizowanie zakupów towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania Urzędu.

10. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego, środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

11. Nadzorowanie utrzymania czystości i porządku w budynkach administracyjnych Urzędu, a także planowanie i organizowanie ich remontów.

12. Prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk szkolnych i studenckich.

13. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Miejskiej i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów.

14. Obsługa informatyczna Urzędu.

15. Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych gminy, z którymi Burmistrz Miasta, działający w imieniu Urzędu, zawarł stosowne porozumienie.

16. Obsługa wniosków o udostępnienie informacji publicznej w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

17. Koordynowanie udzielania przez wydziały Urzędu pomocy publicznej – sporządzanie sprawozdawczości z tym związanej oraz wydawanie w porozumieniu z właściwymi wydziałami zaświadczeń o pomocy „de minimis”.

Ponadto do zadań Wydziału należą sprawy związane z nadzorem nad ochroną budynków administracyjnych Urzędu, przestrzeganiem przepisów bhp oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego Urzędu.

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Beata Brzęczek, tel. 32 324 80 30
E-mail:

Budżet: 32 324 80 32
Księgowość UM:
Kasa: 32 324 80 34

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i wykonaniem budżetu miasta,
 • kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie i jednostkach budżetowych,
 • prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz lokowaniem wolnych środków,
 • prowadzenie rachunkowości budżetu gminy (organ),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego
 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 • prowadzenie spraw płacowych i ubezpieczeniowych pracowników Urzędu oraz zleceniobiorców,
 • przechowywanie i zwrot zabezpieczeń wykonania umów zawartych w wyniku zamówień publicznych,
 • egzekwowanie należności z tytułu niezapłaconych mandatów karnych i innych należności budżetowych.

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Bożena Rzepa, tel. 32 324 80 63

Telefony:
Wymiar Podatków
: 32 324 80 31
Pobór Podatków: 32 324 80 35
Wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami: 32 324 80 61

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty skarbowej, pobór i zabezpieczanie wykonania należności pieniężnych, do których stosuje się ustawę Ordynacja podatkowa,
 • prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg, odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty należności podatkowych, zabezpieczanie zobowiązań podatkowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
 • prowadzenie rachunkowości organu podatkowego,
 • prowadzenie spraw związanych z opłatą eksploatacyjną za wydobytą kopalinę,
 • ustalanie i określanie zobowiązań wynikających z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Damian Ksiądz, tel. 32 324 80 40

Mail: 

Gospodarka komunalna: tel. 32 324 80 47, 32 324 80 48
Zarządzanie kryzysowe: tel. 32 324 80 27, 32 324 80 48

Planowanie przestrzenne: tel. 32 324 80 42
Inwestycje: tel. 32 324 80 41

ZAKRES DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Infrastruktury Miejskiej należy:

- w zakresie gospodarki komunalnej:

1. Sprawy rozwoju i funkcjonowania gospodarki komunalnej.

2. Nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego.

3. Koordynowanie działalności służb miejskich w sytuacji klęsk lub awarii technicznych.

4. Nadzór nad utrzymaniem czystości w gminie w okresie letnim i zimowym.

5. Koordynowanie usług przewozowych na terenie gminy oraz spraw związanych z organizowaniem bezpłatnej komunikacji miejskiej.

6. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w tym opracowanie i realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, prowadzenia rejestru schronisk dla bezdomnych zwierząt, nadzór nad przeprowadzaniem szczepień zwierząt p. wściekliźnie. Wydawanie zezwoleń na psy rasy agresywnej oraz prowadzenie rejestru psów rasy agresywnej.

7. Nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych i wyznaniowych oraz grobownictwem wojennym.

8. Współudział przy opracowaniu i realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie działania Wydziału Komunalnego.

9. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem gminnych placów zabaw i siłowni plenerowych.

10. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych oraz wiat przystankowych.

- w zakresie zarządzania drogami gminnymi i wewnętrznymi, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Łaziska Górne:

1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i chodników.

2. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.

3. Bieżące prowadzenie przeglądów stanu technicznego dróg i chodników.

4. Opiniowanie wniosków o zaliczaniu dróg przebiegających przez obszar gminy do kategorii dróg powiatowych i wojewódzkich.

5. Współpraca z innymi zarządcami dróg na terenie miasta.

6. Przekazywanie Prezesowi UKE danych w zakresie przewidzianym dla zarządców dróg oraz Burmistrza Miasta.

7. Współpraca w zakresie tworzenia planów rozwoju sieci drogowej na terenie miasta.

8. Nadzór nad korzystaniem z dróg publicznych w sposób szczególny.

9. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na:

 • zajęcie pasa drogowego,
 • umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanych lub nie związanych z tym pasem drogowym,
 • umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
 • lokalizację, budowę i przebudowę zjazdu oraz opiniowanie projektów zjazdu,
 • lokalizację sieci i przyłączy: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej i gazowej.

10. Przygotowywanie projektów warunków na podłączenie do kanalizacji deszczowej.

11. Opiniowanie zmian w organizacji ruchu drogowego (czasowych i stałych),

12. Nadzór nad oznakowaniem poziomym i pionowym na drogach gminnych oraz oznakowaniem sieci tras rowerowych.

13. Przekazywanie okresowej informacji o gminnych drogach publicznych.

14. Prowadzenie „Akcji Zima” - przygotowywanie i koordynowanie wszelkich działań związanych z zimowym utrzymaniem gminnych dróg i chodników.

- w zakresie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy:

1. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem lokali mieszkalnych i użytkowych. Współudział w opracowaniu uchwał w zakresie najmu lokali.

2. Koordynacja działań z różnymi dysponentami w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.

3. Koordynowanie pracą Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

4. Przygotowywanie skierowań uprawnionych do wynajmu lokali.

5. Stanowienie zasad porządku domowego.

- w zakresie ochrony ludności i spraw obronnych:

1. Prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń miejscowych.

2. Prowadzenie analiz sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie miasta.

3. Określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na terenie miasta.

4. Planowanie reagowania kryzysowego i odbudowy.

5. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności oraz zorganizowanie systemu łączności w sytuacji kryzysowej.

6. Współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską i innymi służbami.

7. Tworzenie struktur ochrony cywilnej na szczeblu miasta.

8. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi na rzecz zadań powszechnego systemu ochrony ludności.

9. Prowadzenie gospodarki materiałowej na potrzeby zadań obronnych.

10. Planowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania i funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz utrzymywanie stałego kontaktu ze służbami nadzoru budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury komunalnej oraz gospodarki wodnej.

11. Planowanie i realizowanie szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony ludności.

12. Koordynacja działań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom epidemiologicznym na terenie miasta.

13. Koordynacja zadań z zakresu ochrony dóbr kultury.

14. Planowanie i koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań obronnych.

15. Przygotowanie miasta do funkcjonowania w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

16. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem operacyjnym na szczeblu miasta.

17. Opracowywanie i aktualizacja planów osiągania gotowości obronnej wydziałów Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych na terenie miasta.

18. Organizacja i realizacja szkolenia obronnego z pracownikami i kadrą kierowniczą Urzędu oraz przedstawicielami podległych Burmistrzowi Miasta jednostek organizacyjnych.

19. Planowanie potrzeb finansowych i realizacja kwot przydzielonych z funduszy zadań wyodrębnionych na realizację zadań obronnych.

20. Planowanie i koordynacja świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz ochrony ludności i obronności kraju, wydawanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju.

21. Prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską.

22. Sporządzanie planów i programów działania w zakresie obronności.

- w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1. Współdziałanie w organizowaniu ochotniczych straży pożarnych, koordynowanie ich działalności oraz prowadzenie spraw finansowych.

Ponadto do zakresu działania Wydziału należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji miejskich, w tym:

 • sporządzanie projektów umów związanych z realizacją przygotowywanych zadań, określających wzajemne zobowiązania stron i świadczenia inwestora,
 • przygotowywanie zadań inwestycyjnych oraz remontowych do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych dokumentów formalno-prawnych przewidzianych prawem,
 • współpraca z projektantami na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysów inwestorskich,
 • szacowanie kosztów przygotowywanych inwestycji, robót towarzyszących oraz remontów,
 • analiza i weryfikacja sporządzonej dokumentacji projektowej i dokumentów z nią związanych,
 • przygotowywanie materiałów do przetargów w zakresie inwestycji i remontów,
 • kontrolowanie przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych, sporządzanie analiz dotyczących realizacji tych zadań,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami i zadaniami,
 • przekazywanie w administrowanie zrealizowanych inwestycji,
 • rozliczanie inwestycji.

2. Prowadzenie inwestycji i remontów w obiektach, których właścicielem jest Miasto Łaziska Górne.

3. Wyposażenie gruntów wchodzących do zasobów gminy w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe oraz tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw oraz usług w mieście (budowa dróg gminnych, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej).

4. Prowadzenie toku formalno-prawnego związanego z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

5. Prowadzenie toku formalno-prawnego związanego z opracowaniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy.

6. Prowadzenie spraw związanych z opłatą planistyczną.

7. Sporządzanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego.

8. Udostępnianie do wglądu planów miejscowych.

9. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego dla gmin wskazanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

10. Organizowanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

11. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków znajdujących się na terenie gminy Łaziska Górne, w tym m.in. :

 • prowadzenie kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych,
 • występowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis obiektów do rejestru zabytków województwa śląskiego,
 • prowadzenie gminnego programu ochrony zabytków,
 • prowadzenie toku formalno-prawnego związanego z udzieleniem przez gminę dotacji na remonty zabytków znajdujących się na terenie gminy, a wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

12. Prowadzenie spraw związanych z opłatami za usługi wodne, w zakresie obowiązków ciążących na Burmistrzu Miasta Łaziska Górne, w tym ustalanie wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i przekazywanie stosownych informacji podmiotom obowiązanym.

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Harald Ferdus, tel. 32 324 80 19
E-mail:

Telefony:
Gospodarka Nieruchomościami
: 32 324 80 38, 32 324 80 37
Przekształcenia i Nadzór Właścicielski: 32 324 80 39, 32 324 80 83

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • zadania w zakresie gospodarki gruntami, kupna, sprzedaży, dzierżawy, podziału nieruchomości,
 • sprawy związane z rolnictwem,
 • komunalizacja gruntów,
 • gospodarka nieruchomościami (sprzedaż mieszkań, garaży),
 • numeracja porządkowa nieruchomości,
 • prowadzenie spraw spadkowych, w których Miasto Łaziska Górne ma interes prawny.

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Żaneta Pilorz, tel. 32 324 80 18

Telefony:
Dowody osobiste
: 32 324 80 15
Ewidencja ludności: 32 324 80 16

Działalność gospodarcza: 32 324 80 46
Dodatki mieszkaniowe: 32 324 80 24

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności.
 • Prowadzenie Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców.
 • Wydawanie dowodów osobistych.
 • Wydawanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów.
 • Przygotowywanie spisów dzieci podlegających powszechnemu obowiązkowi szkolnemu.
 • Udostępnianie danych z ewidencji ludności, Rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych.
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
 • Sporządzanie i aktualizowanie spisu wyborców.
 • Prowadzenie spraw dotyczących pomocy repatriantom.
 • Przygotowywanie zezwoleń na organizację imprez masowych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych.
 • Wykonywanie zadań z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
 • Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 • Obliczanie wysokości rekompensaty finansowej przysługującej żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu służby wojskowej.
 • Prowadzenie spraw z zakresu porządku publicznego, współpraca z Policją.
 • Prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych.
 • W zakresie działalności gospodarczej:
 • przyjmowanie i przekształcanie w formę dokumentu elektronicznego wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wpisy, zmiany we wpisie, wykreślenia wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłaty za korzystanie z tych zezwoleń,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Prowadzenie punktu potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP.

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Joanna Palenta, tel. 32 324 80 52
E-mail:

Telefony:
Edukacja
: 32 324 80 51
Kultura: 32 324 80 54
Ochrona zdrowia, sport i pożytek publiczny: 32 324 80 55

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • Sprawowanie nadzoru administracyjnego nad placówkami przedszkolnymi i szkołami podstawowymi.
 • Współdziałanie z ośrodkami kultury, organizowanie imprez sportowych, wycieczek i rajdów.
 • Współdziałanie z placówkami ochrony zdrowia.
 • Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i realizacją Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne konkursów ofert na realizację zadań publicznych na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
E-mail:

Telefony:
Ochrona środowiska
: 32 324 80 45
Wycinka drzew: 32 324 80 66
Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych: 32 324 80 65, 32 324 80 45

ZAKRES DZIAŁANIA:

 1. Wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o odpadach, z wyjątkiem spraw dotyczących odpadów komunalnych.
 3. Przygotowywanie opinii z zakresu Prawa górniczego i geologicznego.
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo wodne.
 6. Konserwacja urządzeń wodnych.
 7. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.
 8. Prowadzenie spraw związanych z zielenią miejską i ochroną fauny.
 9. Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem form ochrony przyrody oraz opieką konserwatorską i pielęgnacyjną przyrodniczo cennego drzewostanu.
 10. Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie ochrony środowiska.
 11. Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 12. Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.
 13. Promocja edukacji ekologicznej.
 14. Udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowywanie inwestycji proekologicznych.
 15. Realizacja działań wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, w zakresie przygotowania sprawozdań rocznych.
 16. Przyjmowanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw i wprowadzanie ich do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
 17. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
Aleksandra Moćko, tel. 32 324 80 43
E-mail:

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
Kierownik: Krzysztof Żogała, tel. 32 324 80 07
E-mail:

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łaziska Górne,
 • kontrola przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Łaziska Górne,
 • kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotu obsługującego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • inicjowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • nadzór nad warunkami wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • Oględziny nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ze stanem faktycznym dotyczących posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Kierownik USC: Burmistrz Miasta – Aleksander Wyra
Zastępca Kierownika USC: Anna Wejkowska
E-mail:

Telefony USC: 32 324 80 03

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów; udzielanie ślubów oraz organizowanie uroczystości z okazji jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego.
 • wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Beata Marciniak, tel. 32 324 80 01
E-mail:

Telefony: 
Obsługa Rady
: 32 324 80 02

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • obsługa merytoryczna, organizacyjna i techniczna Rady Miejskiej i Komisji RM.

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne

Telefony:32 324 80 72 lub 32 324 80 73

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • Opracowywanie i wdrażanie strategii i programów związanych z rozwojem oraz polityką promocyjną i informacyjną Miasta.
 • Podejmowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej, promocyjnej i informacyjnej Miasta, w tym koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych we współpracy z wydziałami merytorycznymi UM oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta.
 • Inicjowanie i planowanie przedsięwzięć oraz projektów związanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
 • Nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • Budowanie i kreowanie wizerunku Miasta Łaziska Górne.
 • Planowanie i wdrażanie do realizacji przedsięwzięć związanych z promocją Miasta oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami.
 • Koordynowanie działalności informacyjnej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych.
 • Opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych Miasta we współpracy z wydziałami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi Miasta.
 • Zarządzenie treścią oficjalnych serwisów internetowych Urzędu Miejskiego.
 • Obsługa administracyjno-kancelaryjna Sekretarza Miasta.

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Radca Prawny: Magdalena Stachura, tel. 32 324 80 04

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • wykonuje zadania określone w ustawie o radcach prawnych

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Karolina Kozioł, tel. 32 324 80 05
E-mail: 

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora i podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • współpraca z organem nadzorczym, o którym mowa w przepisach odrębnych;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, o którym mowa w przepisach odrębnych, w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 • Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Koordynator ds. Dostępności: Karolina Kozioł, tel. 32 324 80 05
E-mail: 

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych oraz miejskie jednostki organizacyjne;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych oraz miejskie jednostki organizacyjne;
 • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

Koordynator wykonuje swoje obowiązki pod bezpośrednim nadzorem Sekretarza Miasta.