Ciepłe Mieszkanie

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

W Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych można składać wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

Wnioski mogą składać właściciele lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych na terenie Miasta Łaziska Górne oraz spełniające kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania.

POZIOM PODSTAWOWY
- roczne dochody (podstawa obliczenia podatku) wnioskodawcy nie przekraczają 135 000 zł

POZIOM PODWYŻSZONY
- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 894 zł, w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

POZIOM NAJWYŻSZY
- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 090 zł, w gospodarstwie wieloosobowym, 2 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

POZIOM PODSTAWOWY
- 35 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19 000 zł na jeden lokal mieszkalny

POZIOM PODWYŻSZONY
- 65 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 29 500 zł na jeden lokal mieszkalny

POZIOM NAJWYŻSZY
- 95 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 43 900 zł na jeden lokal mieszkalny

Dofinansowaniem objęte będą wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia, którego rozpoczęcie nastąpi nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Miastem Łaziska Górne.
Wydatki poniesione przed dniem zawarcia umowy o finansowanie nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

Wszystkie szczegóły zawarte zostały w regulaminie naboru: 

Wejdź na Regulamin Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie