Legalizacja pobytu / Легалізація перебування

Deklaracja Punktu Zakwaterowania

1. Procedura zgłaszania punktu zakwaterowania na terenie powiatu mikołowskiego

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP. W tym celu należy uruchomić wniosek elektroniczny oraz dołączyć do niego wypełniony formularz wniosku.
  • Przesłać pocztą elektroniczną mailowo na adres: kancelaria@mikolowski.pl.
  • Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy. Dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć w biurze obsługi interesanta w budynku starostwa (ul. Żwirki i Wigury 4a w Mikołowie), w Urzędzie Miejskim w  Łaziskach Górnych
  • Weryfikacja formalna wniosku – pracownik Starostwa
  • Weryfikacja punktu – upoważniony pracownik starostwa i pracownik PCPR
  • Poniżej link do pobrania Deklaracji Punktu Zakwaterowania. Jest to dokument potrzebny do stworzenia bazy danych mieszkań, w których tymczasowo będzie można zakwaterować uchodźców z Ukrainy.https://sekap.finn.pl/#!/karta_uslugi/60670/karta

Prosimy o kontakt osoby, które przyjęły lub planują przyjąć, na terenie naszego Miasta, rodziny przybywające z Ukrainy, e-mail: pomocdlaukrainy@laziska.pl

2. Baza lokalowa dla Uchodźców z Ukrainy – województwo śląskie :  www.slaskiedlaukrainy.pl

Декларація про пункт розміщення

1. Порядок реєстрації місця проживання в Миколівському повіті Необхідні документи необхідно доставити в офіс одним із наступних способів:

Надсилайте в електронному вигляді за допомогою контактної скриньки PeUP. Для цього необхідно запустити електронну заяву та прикріпити до неї заповнену анкету.
Надішліть електронною поштою на адресу: .
Подавати особисто в офіс у робочий час. Паперові документи необхідно здати до офісу обслуговування клієнтів у будівлі старости (вул. Żwirki i Wigury 4a в Міколові),
Офіційна перевірка заяви – працівник повітового управління

Точкова перевірка – уповноважений працівник старости та працівник ПЦПР

Нижче наведено посилання для завантаження Декларації про місце проживання. Це документ, необхідний для створення бази квартир, в яких можна буде тимчасово розмістити біженців з України. https://sekap.finn.pl/#!/karta_uslugi/60670/karta

Будь ласка, зв’яжіться з людьми, які прийняли або планують прийняти в нашому місті сім’ї з України, e-mail: 

2. База проживання для біженців з України – Сльонське воєводство: www.slaskiedlaukrainy.pl

ZGŁOSZENIE POBYTU

Pobyt cudzoziemca zgłasza instytucja lub osoba prywatna, która powinna wypełnić druk „Zgłoszenie pobytu cudzoziemca”.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Mikołowie na dwa sposoby:

  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Zgłoszenie w formie papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Starostwa (ul. Żwirki i Wigury 4a w Mikołowie). Gminy dostarczają powierzony dokument do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego.

  • Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie Biuro Obsługi Interesanta w budynku Starostwa (ul. Żwirki i Wigury 4a w Mikołowie)

WAŻNE Osoba zgłaszająca pobyt cudzoziemca jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Starostwa Powiatowego (e-mail: kancelaria@mikolowski.pl ) lub telefonicznie na nr infolinii: +48 32 3248280 o fakcie opuszczenia lokalu przez zgłoszonego cudzoziemca.
Link do pobrania druku „Zgłoszenia pobytu Cudzoziemca” https://mikolowski.pl/2022/03/zgloszenie-pobytu-cudzoziemca/

РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ

Про перебування іноземця повідомляє установа або приватна особа, яка має заповнити форму «Заява про перебування іноземця».
Потрібні документи до повітового староства м. Міколова доставляють двома способами:
Надсилайте в електронному вигляді за допомогою контактної скриньки PeUP – шляхом проставлення документів кваліфікованим електронним підписом або довіреним підписом.
Подавати безпосередньо в офіс у робочий час.
Повідомлення в паперовій формі необхідно подати до відділу обслуговування клієнтів у будівлі старости (вул. Żwirki i Wigury 4a в Міколові ( Mikow)). Гміни здають довірений документ до служби обслуговування клієнтів повітового старости.
Місце подачі документів в офісі Офіс обслуговування клієнтів у будівлі Старости (вул. Жвірки і Вігури, 4а в Міколові)

ВАЖЛИВО Особа, яка декларує перебування іноземця, зобов’язана негайно повідомити Повітове староство (e-mail: ) або за телефоном гарячої лінії: +48 32 3248280 про те, що повідомлений іноземець залишив приміщення. 

Numer PESEL

Uzyskaj numer PESEL

Отримай номер PESEL

Świadczenie 500+

WAŻNA INFORMACJA Informujemy obywateli Ukrainy posiadających dzieci: – aby otrzymać świadczenie 500+ za miesiąc marzec, konieczne jest złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL najpóźniej do dnia 30 marca – złożyć wniosek o 500+ do końca marca

www.zus.pl

500+ переваг

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ Інформуємо громадян України, які мають дітей: – для отримання пільги 500+ за березень необхідно подати заявку на номер PESEL не пізніше 30 березня – подайте заявку на 500+ до кінця березня

www.zus.pl

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, szczegóły oraz druki: www.bip.laziska.pl/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-zapewnienia-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy#cnt