Nasze Miasto

Z przyjemnością witam Państwa w naszym mieście. Jego bogata i ciekawa historia liczy już sobie ponad 700 lat i powiązana jest z silnymi tradycjami przemysłu górniczego, hutniczego oraz energetycznego obecnego na tym terenie.

Miasto Łaziska Górne położone jest w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i wraz z Mikołowem, Orzeszem, Ornontowicami oraz Wyrami wchodzi w skład powiatu mikołowskiego.

Łaziska Górne to miejsce wyjątkowe, w którym krajobrazy stereotypowo kojarzone ze Śląskiem łączą się z terenami wypełnionymi zielenią – Zielone Łaziska piszą w ten sposób swoją historię na Czarnym Śląsku. Bogactwem Łazisk są jednak przede wszystkim jego mieszkańcy – ludzie pracowici, kreatywni, przedsiębiorczy, którzy tutaj – korzystając ze sprzyjającej lokalizacji miasta, oddalonego zaledwie kilkanaście kilometrów od Katowic i centrum aglomeracji śląskiej, a równocześnie położonego niedaleko Beskidów – znaleźli sprzyjające miejsce do życia.

Łaziska Górne to miasto przyjazne mieszkańcom, oferujące bogatą infrastrukturę społeczno-oświatową, kulturalną i środowiskową, to miasto znakomicie łączące tradycje postindustrialne z innowacyjnymi wyzwaniami XXI wieku, ukierunkowanymi na jakość życia łaziszczan.

Witam Państwa w serwisie internetowym Łazisk Górnych. Jest on przewodnikiem i kierunkowskazem pomocnym do uzyskania podstawowych informacji o naszym mieście.

Mam nadzieję, że internetowa wędrówka po Łaziskach Górnych stanie się wstępem i zachętą do odwiedzenia tego wyjątkowego miasta, do czego namawiam i zapraszam.

WELCOME!

We are pleased to welcome you in our city. Its rich and interesting history stretches back over 700 years and is associated with a strong tradition of mining, metallurgy and energy present in the area.

The city of Łaziska Górne is located in the Silesian Voivodeship, in the southern part of the Upper Silesian Industrial Region and along with Mikołów, Orzesze, Ornontowice and Wyry is part of the Mikołów county.

Łaziska Górne is a unique place where the scenery stereotypically associated with Silesia is combined with areas filled with greenery – the Green Łaziska are writing their history on the background of Black Silesia. Łaziska’s wealth stems, above all, from its inhabitants – hard-working, creative and entrepreneurial people who – making use of the city’s favourable location, just a few kilometeres from the centre of Katowice and the Silesian agglomeration, while at the same time near the Beskid Mountains – find this a good place to live.

Łaziska Górne is a city friendly to its residents, offering a rich socio-educational, cultural and environmental infrastructure. The city demonstrates a perfect blend of post-industrial traditions with innovation from the XXI century, aimed at a better quality of life for residents.

Welcome to the website of Łaziska Górne. It acts as a guide and valuable indicator for obtaining primary information about our city.

I hope that the virtual tour of Łaziska Górne will act as a prelude and encouragement to visiting this unique city – which I strongly suggest and welcome you here.

Mayor of Łaziska Górne

M.Sc. Eng Aleksander Wyra


Łaziska geograficznie

Miasto położone jest w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 18 km od stolicy woj. śląskiego. Jest jednym z mniejszych miast województwa śląskiego. Położenie geograficzne miasta wyznaczają współrzędne 50 stopni, 7 minut i 50 stopni, 10 minut szerokości geograficznej północnej oraz 18 stopni, 49 minut i 18 stopni, 54 minuty długości geograficznej wschodniej.

Miasto zajmuje powierzchnię 20,2 km2, rozciągłość miasta w kierunku południkowym wynosi 5,5 km, a w kierunku równoleżnikowym 5,8 km. Jego kształt przypomina literę W.

Powierzchnia terenu jest wyraźnie zróżnicowana, przeważają liczne doliny i pagórki. Są także nowe, powstałe w ciągu dziesięcioleci formy ukształtowania powierzchni, takie jak: hałdy, ugięcia terenu, leje, które są wynikiem działalności przemysłu.

W związku z tym z całego terenu miasta wyraźnie oddzielają się jednostki strukturalne znacząco różniące się od siebie funkcjonalnością, tj. zabudową mieszkalną i zlokalizowanym przemysłem.

Miasto nie jest podzielone na dzielnice, w świadomości łaziszczan funkcjonuje jednak podział miasta na: Łaziska Górne, Łaziska Średnie i Łaziska Dolne.