Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach www prowadzonych przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym przedstawiamy informację nt. przetwarzania danych oraz zasadach, na jakich się ono odbywa.

Kto jest administratorem danych?

Bez względu na to, czy dane przetwarzane są przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne, działającego jako organ administracji publicznej, czy przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych działający jako jednostka obsługująca Burmistrza Miasta, Administratorem jest:

Burmistrz Miasta Łaziska Górne, mający siedzibę w Łaziskach Górnych (43-170) przy Pl. Ratuszowym 1.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby podany powyżej lub poprzez e-mail na adres: burmistrz@laziska.pl

Kto nadzoruje poprawność przetwarzania danych?

Administrator powołał inspektora ochrony danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Można się z nim skontaktować, pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: iod@laziska.pl

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzane są dane?

Dane będą przetwarzane w celu:

– realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisach www prowadzonych przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych;

– prowadzenia komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem serwisów www prowadzonych przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach określonych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pozostałe przypadki przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne zostały opisane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych i są dostępne pod adresem:  https://bip.laziska.pl/   w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Jak długo przetwarzane są dane?

Co do zasady dane nie są przetwarzane dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celu, dla jakiego zostały zebrane. Niemniej w związku z tym, że na Burmistrzu Miasta Łaziska Górne, jako podmiocie publicznym, ciąży szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z:

– ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz

– Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

część danych będzie przechowywana zgodnie z klasyfikacją wynikającą z tych przepisów, a dane archiwalne przechowywane będą bezterminowo.

Komu możemy przekazać dane?

Burmistrz Miasta, jeżeli ciąży na nim taki obowiązek, udostępnia bez wezwania dane innym podmiotom publicznym, które mają prawo i obowiązek je przetwarzać na podstawie przepisów prawa, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

Burmistrz Miasta może udostępnić dane także innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Administrator może udostępnić dane podmiotom, którym zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), jak np. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów telekomunikacyjnych, kancelarie prawne, doradcze itp.

Czy dane są przekazywane do Państw trzecich?

Nie, dane nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Administrator nie udostępnia także danych organizacjom międzynarodowym.

Jakie prawa ma osoba, której dane są przetwarzane?

Osoba, której dane przetwarza Burmistrz Miasta Łaziska Górne, ma prawo do żądania dostępu do tych danych, jak również ma prawo do ich sprostowania.

Jeżeli Burmistrz Miasta przetwarza dane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; telefon: 22 860 70 86

Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że zapoznali się Państwo z zamieszczoną powyżej informacją nt. przetwarzania danych osobowych.

Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników, jak również w celach statystycznych, serwisy www prowadzone przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych używają plików cookies. Korzystanie z tych serwisów oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies lub usunąć te wcześniej zapisane. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Nasze serwisy www mogą stosować następujący typy plików cookies:

– wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),

– funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), np.

cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

– statystyczne (zbierające informacje np. na temat ilości odwiedzin).

Serwisy zewnętrzne, do których znajdują się odesłania w naszych serwisach, mogą używać również innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym plików zapamiętujących dane logowania oraz odpowiedzialnych za dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Mogą to być np. pliki cookies związane z korzystaniem z serwisu Google Maps bądź Facebook.

Na naszej witrynie znajdą Państwo także wbudowane filmy udostępnione na platformie streamingowej YouTube i portalu eSesja.

Serwisy podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności, a Urząd Miejski w Łaziskach Górnych nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Zmiany ustawień plików typu cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.