Projekty rządowe

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA BUDOWNICTWA SOCJALNEGO I KOMUNALNEGO REALIZOWANY POPRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Kwota dofinansowania: 1 281 617,58 zł
Przewidywany koszt całościowy przedsięwzięcia: 1 602 021,98 zł
Rodzaj przedsięwzięcia: zmiana sposobu użytkowania budynku oraz remont lokali mieszkalnych niezajmowanych przez lokatorów na podstawie obowiązujących umów najmu
Rodzaj tworzonego zasobu: lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.
Adres przedsięwzięcia: Łaziska Górne, ul. Powstańców 6
Liczba utworzonego lub modernizowanego zasobu: 7 lokali mieszkalnych
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych lub pomieszczeń tymczasowych: 388,10 m2
 

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W GMINIE ŁAZISKA GÓRNE

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.
Procedura:
Wymagane dokumenty:

Wniosek do Dyrektora Szkoły o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do wniosku należy dołączyć:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

2) podpisaną Klauzulę informacyjną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

3) faktura VAT za dokonanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia.

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I USŁUGOWYCHW ŁAZISKACH GÓRNYCH
43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 11b

tel.: 32 2242415

Termin składania wniosków: do 30 września 2022 r.

Szczegółowe zasady przyznania:
Zwrot kosztu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych zostanie zlecony do wypłaty opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi po przedłożeniu wymaganych dokumentów, do wysokości wartości pomocy.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 w gminie Łaziska Górne można uzyskać w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 11 b, tel. 32 224 24 15.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

Miasto Łaziska Górne otrzymało w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 – „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w wysokości 26 000 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 32.500 zł.

Celem programu jest:

W odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

 1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
 2. realizację działań promujących czytelnictwo.

W odniesieniu do szkół na:

 1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
 2. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  • zakup oprogramowania dla bibliotek,
  • zakup czytników e-booków,
  • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
 1. realizację działań promujących czytelnictwo.
Lp. nazwa szkoły/placówki wychowania przedszkolnego adres wysokość kwoty wsparcia finansowego wysokość wkładu własnego
1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich ul. Szkolna 4 12.000 zł 3.000 zł
2. Przedszkole nr 2 Integracyjne ul. Miodowa 11 2.500 zł 625 zł
3. Przedszkole nr 4 im. Krainy Uśmiechu ul. Mokierska 4 3.000 zł 750 zł
4. Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek ul. Chopina 1 3.000 zł 750 zł
5. Przedszkole nr 6 im. Pod Topolą ul. Kardynała Wyszyńskiego 27 3.000 zł 750 zł
6. Przedszkole nr 7 ul. Dworcowa 49 2.500 zł 625 zł
RAZEM:     26.000 zł 6.500 zł

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Miasto Łaziska Górne przystąpiło do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, mającego na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych i otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 12.000 złotych. Miasto Łaziska Górne współfinansuje zadanie w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania tj. 3.000 złotych. Wartość zadania ogółem wynosi 15.000 złotych.

Jedna szkoła podstawowa, dla której Miasto Łaziska Górne jest organem prowadzącym otrzymała maksymalną kwotę wsparcia.

Lista szkół podstawowych, dla których Miasto Łaziska Górne jest organem prowadzącym, którym udzielono wsparcia w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Śląskich ul. Cieszyńska 12, 43-170 Łaziska Górne, kwota ogólna zadania: 15.000 zł, kwota dotacji z MEN: 12.000 zł, wkład własny gminy: 3000 zł.


ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych bierze udział w zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Ze środków finansowych Biblioteki Narodowej przyznano:

w roku 2014 – 12.000 zł., zakupiono 335 książek dla dorosłych oraz 261 książek dla dzieci,

w roku 2015 – 14.130 zł., zakupiono 695 woluminów,

w roku 2016 – 15.700 zł., zakupiono 730 woluminów,

w roku 2017 – 16.450 zł.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


WYPOŻYCZALNIA ODTWARZACZY CYFROWEJ KSIĄŻKI MÓWIONEJ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna bierze udział w projekcie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im H. Ruszczyca: „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja2016” finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest ułatwienie osobom niewidomym i słabowidzącym dostępu do książek mówionych, a także zwiększenie dostępności odtwarzaczy książek cyfrowych.

Biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus do odtwarzania cyfrowych książek mówionych.

Projekt realizowany jest od 28.11. 2016r. do 31.12. 2018r.

Równocześnie, do końca 2017r. przedłużone zostało korzystanie z Czytaka Plus, pozyskanego w ramach poprzedniej edycji programu.


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Gmina Łaziska Górne przystąpiła do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, mającego na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych i otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 60.000 złotych. Gmina Łaziska Górne współfinansuje zadanie w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania tj. 15.000 złotych. Wartość zadania ogółem wynosi 75.000 złotych.

Trzy szkoły podstawowe i dwa gimnazja, dla których Gmina Łaziska Górne jest organem prowadzącym otrzymały maksymalne kwoty wsparcia.

Lista szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Łaziska Górne jest organem prowadzącym, którym udzielono wsparcia w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy, ul. Dworcowa 4, 43-170 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł
 2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich ul. Szkolna 4, 43-173 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł
 3. Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Wyrska 4, 43-173 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł
 4. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Ogrodowa 48, 43-170 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł
 5. Gimnazjum nr 3 im. „Przyjaciół Ziemi”, ul. Powstańców 6, 43-173 Łaziska Górne: kwota ogólna zadania – 15.000 zł, kwota dotacji z MEN – 12.000 zł, wkład własny gminy – 3.000 zł

RAZEM: kwota ogólna zadania – 75.000 zł, dotacja z MEN – 60.000 zł, wkład własny gminy – 15.000 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Remont dróg gminnych os. Kościuszki i ul. Nowej w Łaziskach Górnych

Opis zadania:

Zadanie obejmuje remont nawierzchni asfaltowej dróg na os. Kościuszki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Wyrską wraz z odcinkiem wewnętrznym, gdzie zlokalizowane są obiekty handlowe i usługowe. Wyremontowana zostanie również nawierzchnia jezdni ul. Nowej. Remont obejmie część chodników na os. Kościuszki, głównie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyrską do skrzyżowania przy dyskoncie spożywczym. Łączna długość remontowanych dróg wyniesie około 1237m, z czego 1009m przypadnie na drogi gminne na os. Kościuszki i 228m na drogę gminną ul. Nową.

Wykonanie remontu dróg i chodników podniesie poziom i jakość życia mieszkańców i osób korzystających. Wyremontowanie dróg będzie służyć poprawie bezpieczeństwa, usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego. Znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do zlokalizowanej przy drodze szkoły podstawowej.


Łączna wartość dofinansowania wynosi 776 471,00 zł dla zadania realizowanego w 2023r. i 2024r.

Całkowita wartość: 1 562 942 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie:  21 września 2023

Na chwilę obecną szacowana wartość całego zadania ujętego w planie budżetu na lata 2023-2024 wraz z dofinansowaniem wynosi do kwoty: 1 562 942,00 zł. Ostateczna kwota realizacji zadania będzie znana po zakończeniu i rozliczeniu zadania.


Opis zadania:  Zadanie będzie polegało na budowie drogi wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi. W zakres robót wchodzi wykonanie podbudowy drogowej z kruszywa naturalnego – 3218.0000m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – 300.0000m2, następnie wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – 2628.0000m2. W zakresie wykonania kanalizacji deszczowej wykonanie wykopów liniowych – 683.955 m3, wykonanie podłoża pod kanały, ułożenie rur PVC łączonych na wcisk około 315m. Po zakończonych robotach związanych z wykonaniem odwodnienia należy wykonać próbę szczelności i dokonać regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej. W zakresie budowy oświetlenia ulicznego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wykopu i ułożenia kabli do zasilania oświetlenia w rurach osłonowych wraz z bednarką około 588 m. Zadanie obejmuje montaż 17 słupów oświetleniowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych wraz z montażem opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach. Oprócz tego sprawowany będzie nadzór inwestorski oraz sporządzona będzie geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Budowa drogi ul.  Bażantów w Łaziskach Górnych podniesie komfort życia mieszkańców miasta, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników oraz zmniejszy pylenie.  Poprawi komfort kierowców, zmniejszy awaryjność i amortyzację samochodów. Umożliwi skomunikowanie działek z drogą publiczną.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 756 216,00 zł dla zadania realizowanego w 2022r. i 2023r., w tym:

a) w roku 2022 w kwocie 506 765,00 zł,

b) w roku 2023 w kwocie 249 451,00 zł.

Na chwilę obecną szacowana wartość całego zadania ujętego w planie budżetu na lata 2022-2023 wraz z dofinansowaniem wynosi do kwoty: 1 797 216,00 zł. Ostateczna kwota realizacji zadania będzie znana po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - EDYCJA 1

IV etap remontu zabytkowego kościoła Matki Bożej Królowej Różańca Świętegow Łaziskach Górnych,

Dofinansowanie: 500.000,00 zł,

Wartość inwestycji: 512 400,00 zł
 

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - EDYCJA 1

Remont elewacji budynku Biblioteki Miejskiej w Łaziskach Górnych,

Dofinansowanie: 499.800,00 zł,

Wartość inwestycji: 510.000,00 zł

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (EDYCJA SZÓSTA – PGR)

Arkadia - zagospodarowanie terenu zieleni przy Centrum Frajdy w Łaziskach Górnych,

Projekt polega na modernizacji istniejącej, niezagospodarowanej przestrzeni o powierzchni około 0,5 ha położonej pomiędzy Centrum Frajdy i DK-81 w Łaziskach Górnych w kierunku utworzenia przyjaznego, zielonego miejsca służącego codziennemu wypoczynkowi dla różnych grup wiekowych.

Przewidywany zakres prac obejmuje wykorzystanie istniejącego ukształtowania terenu i jego walorów na utworzenie układu komunikacyjnego (ścieżek) wraz z oświetleniem i elementami małej architektury (ławki, żagle przeciwsłoneczne, hamaki miejskie), uformowanie wzniesień, wgłębników i piaskownic oraz w zasadniczej części wykonanie nasadzeń drzew, rabat i trawników. Na zagospodarowanym terenie przewidywane są również kurtyny wodne.

Dofinansowanie: 2 000 000 zł,

Wartość projektu: 2 050 000 zł

 

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:- EDYCJA TRZECIA

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – EDYCJA DRUGA

 

Projekt pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku „Potok” wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic św. Barbary i Kopalnianej”.

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – EDYCJA PIERWSZA

 1. Projekt pn. „Budowa żłobka miejskiego w Łaziskach Górnych”, kwota dofinansowania : 3 558 942 zł
 2. Projekt pn. „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Łaziskach Górnych”, kwota dofinasowania: 7 105 437 zł
   

PROGRAM POZNAJ POLSKĘ - EDYCJA 2023

Miasto Łaziska Górne otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” edycja 2023. Jest to kwota 15.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 19.100,00 zł. 

W ramach przedsięwzięcia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych pojadą na szkolne wycieczki zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.
Uczniowie klas IV-VIII zwiedzą Toruń, a w nim Dom Mikołaja Kopernika, Stare i Nowe Miasto, Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium-Toruń”, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Muzeum Toruńskiego Piernika oraz Piwnicę Hanzy.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske
 


PROGRAM POZNAJ POLSKĘ - EDYCJA 2

Miasto Łaziska Górne kolejny raz otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Tym razem jest to kwota 3.170,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 3.963,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łaziskach Górnych pojadą na wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Link do strony Szkoły Podstawowej nr 5 informujący o projekcie: sp5laziska.edupage.org/a/wazne-informacje

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy link: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske


PROGRAM POZNAJ POLSKĘ - EDYCJA 1

Miasto Łaziska Górne otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 9.726,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 12.158,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łaziskach Górnych pojadą na wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych: www.zspiast.szkolnastrona.pl/p,584,poznaj-polske

SENIOR + EDYCJA 2023

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 (edycja 2023) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”

Dofinansowanie: 102 000,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 370 107.00 zł

CEL PROGRAMU: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Łaziskach Górnych

ZADANIE PROGRAMU:  Oferta Dziennego Domu Senior + w Łaziskach Górnych obejmuje m.in.: zapewnienie 8-godzinnego pobytu w Dziennym Domu Senior +: ćwiczenia pamięci, trening umysłu, muzykoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia integracyjno-rozwojowe, zajęcia rekreacyjne służące aktywnemu odpoczynkowi i wzmacnianiu więzi społecznych, ćwiczenia rehabilitacyjno-gimnastyczne z elementami kinezyterapii, zajęcia artystyczne: plastyczne, etc. - wg potrzeb i zainteresowań seniorów, w tym zajęcia manualne, spotkania międzypokoleniowe, dyskusje, wyjścia do miejsc kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi, codzienny posiłek: śniadanie, obiad, podwieczorek, pikniki.

Przedmiotowe dofinansowanie pozwala na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez DDS+ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz przyczynia się do rozbudowania oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej podopiecznych placówki.

LICZBA MIEJSC: 25 dla osób w wieku 60 +

Dzienny Dom Senior + w Łaziskach Górnych działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

EFEKTY PROGRAMU: Zaspokojenie potrzeb osób starszych w obszarze aktywności społecznej. Stworzenie seniorom przestrzeni, w której mogą w komfortowych warunkach i bezpiecznie spędzać czas.


SENIOR + EDYCJA 2022

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 (edycja 2022) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”

Dofinansowanie: 97 200,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 311 938,38 zł

CEL PROGRAMU: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Łaziskach Górnych utworzonego w ramach modułu I w 2019 r.

ZADANIE PROGRAMU:  Od 2020 r. Dzienny Dom Senior + w łaziskach Górnych świadczy usługi na rzecz osób starszych, którzy w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do piątku, mają zapewnioną m. in. ośmiogodzinną opiekę, trzy posiłki dziennie, ćwiczenia pamięci, trening umysłu, muzykoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia integracyjno-rozwojowe, zajęcia rekreacyjne służące aktywnemu odpoczynkowi i wzmacnianiu więzi społecznych, ćwiczenia rehabilitacyjno-gimnastyczne z elementami kinezyterapii, zajęcia artystyczne, plastyczne, etc. – wg potrzeb i zainteresowań seniorów, w tym zajęcia manualne m.in. warsztaty lepienia z gliny, ceramiki, spotkania międzypokoleniowe, dyskusje, wyjścia do miejsc kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Przedmiotowe dofinansowanie zadania pozwala na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 oraz przyczynia się do rozbudowania oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej podopiecznych placówki.

LICZBA MIEJSC: 25 dla osób w wieku 60 +

Dzienny Dom Senior + w Łaziskach Górnych działa powszednie w godzinach 7.30-15.30.

EFEKTY PROGRAMU: Zaspokojenie potrzeb osób starszych w obszarze aktywności społecznej.  Stworzenie seniorom przestrzeni, w której mogą w komfortowych warunkach i bezpiecznie spędzać czas.


SENIOR PLUS EDYCJA 2021

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2021 (edycja 2021) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”

Dofinansowanie: 80 100,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 288 233.18 zł

CEL PROGRAMU: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Łaziskach Górnych utworzonego w ramach modułu I w 2019 r.

ZADANIE PROGRAMU:  Od 2020 r. Dzienny Dom Senior + w łaziskach Górnych świadczy usługi na rzecz osób starszych, którzy w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do piątku, mają zapewnioną m. in. ośmiogodzinną opiekę, trzy posiłki dziennie, ćwiczenia pamięci, trening umysłu, muzykoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia integracyjno-rozwojowe, zajęcia rekreacyjne służące aktywnemu odpoczynkowi i wzmacnianiu więzi społecznych, ćwiczenia rehabilitacyjno-gimnastyczne z elementami kinezyterapii, zajęcia artystyczne: taneczne, plastyczne, etc. – wg potrzeb i zainteresowań seniorów, w tym zajęcia manualne m.in. warsztaty lepienia z gliny, ceramiki, spotkania międzypokoleniowe, dyskusje, wyjścia do miejsc kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Przedmiotowe dofinansowanie zadania pozwala na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 oraz przyczynia się do rozbudowania oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej podopiecznych placówki.

LICZBA MIEJSC: 25 dla osób w wieku 60 +

Dzienny Dom Senior + w Łaziskach Górnych działa powszednie w godzinach 7.30-15.30.

EFEKTY PROGRAMU: Zaspokojenie potrzeb osób starszych w obszarze aktywności społecznej.  Stworzenie seniorom przestrzeni, w której mogą w komfortowych warunkach i bezpiecznie spędzać czas.

MALUCH + 2021

Opis zadania: projekt rozumiany jest jako zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych przy ul. Miodowej 11 w Łaziskach Górnych.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

„Laboratoria Przyszłości” to program, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości dotyczących nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.