Stawka/deklaracja/Karta PSZOK

Na podstawie Uchwały NR L/507/22 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 grudnia 2022 r. (Link do uchwały: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLaziskachGornych/document/902395/Uchwala-L_507_22 )

Od dnia 1 kwietnia 2023 roku będzie obowiązywać NOWA stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 34,00 zł miesięcznie od osoby.

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki w wysokości 34,00 zł miesięcznie. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 70,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za miesiąc.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki za osobę oraz liczby mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość.

 

W dniu 1 stycznia 2021 weszła w życie Uchwała nr XXV/253/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Link do uchwały: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLaziskachGornych/document/678221/Uchwa%C5%82a-XXV_253_20

Zgodnie z treścią w/w uchwały zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaziska Górne. Zwolnienie, przysługuje w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny określonej w odrębnej uchwale. Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz.U z 2020 poz. 1439 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Informacji nt. dokonania zmiany deklaracji udziela Wydział Podatków i Opłat lokalnych pod numerem: 32 324 80 61

Formularz deklaracji

Informacja w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał, do ostatniego dnia miesiąca danego kwartału, tj.
    • za I kwartał do 31 marca danego roku,
    • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
    • za III kwartał do 30 września danego roku,
    • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.
  2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

Opłatę uiszcza się na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Pl. Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne.

Treść Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nr XVIII/168/16 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 czerwca 2016 r.

znajduje się pod linkiem: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLaziskachGornych/document/191467/Uchwa%C5%82a-XVIII_168_16

KARTA PSZOK

Poniżej formularz wniosku o wydanie Karty PSZOK: