Inne projekty

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG-Przedszkolaku złap oddech”- II edycja

Miasto Łaziska Górne otrzymało pomoc rzeczową w postaci oczyszczaczy powietrza dla wszystkich łaziskich przedszkoli. Każde z nich otrzyma w ramach kampanii po 2 szt. urządzeń.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG-Przedszkolaku złap oddech”- II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Projekt „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Wartość projektu: 75 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 75 000 zł

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 75.000 zł do wszystkich szkół podstawowych w Łaziskach Górnych trafi 30 laptopów.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.