Metropolia

UL. ROLNA - BOCZNA WYKONANIE PODBUDOWY DROGOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. LASOKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

ul. Rolna - boczna wykonanie podbudowy drogowej oraz przebudowa chodnika przy ul. Lasoki w Łaziskach Górnych

Zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w roku 2022

Kwota dotacji: 200 000,00 zł

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 2021

Projekt polega na realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Łaziska Górne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta. Jego realizacja przyczynia się do poprawy lub utrzymania jakości powietrza atmosferycznego poprzez wymianę: kotłów centralnego ogrzewania, pieców zasilanych paliwem stałym, wkładów kominkowych lub elektrycznych urządzeń grzewczych na ekologiczne urządzenia grzewcze ograniczające emisję z tak zwanych niskich emitorów lub przyłączenie budynków/lokali o funkcji mieszkalnej do sieci ciepłowniczej.

Wartość projektu: 1 000 000,00 zł, z czego 422 949,00 z dotacji celowej Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2021.

 

Projekt polega na realizacji w 2022 roku "Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Łaziska Górne na lata 2021-2024" poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta. Realizacja programu przyczynia się do poprawy lub utrzymania jakości powietrza atmosferycznego poprzez wymianę: kotłów centralnego ogrzewania, wymienników ciepła,  pieców zasilanych paliwem  gazowym, olejowym, wkładów kominkowych lub elektrycznych urządzeń grzewczych na ekologiczne urządzenia grzewcze ograniczające emisję z tak zwanych niskich emitorów lub przyłączenie budynków/lokali o funkcji mieszkalnej do sieci ciepłowniczej

Dofinansowano z dotacji celowej Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2022.

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 2022

Projekt polega na realizacji w 2022 roku "Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Łaziska Górne na lata 2021-2024" poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta. Realizacja programu przyczynia się do poprawy lub utrzymania jakości powietrza atmosferycznego poprzez wymianę: kotłów centralnego ogrzewania, wymienników ciepła,  pieców zasilanych paliwem  gazowym, olejowym, wkładów kominkowych lub elektrycznych urządzeń grzewczych na ekologiczne urządzenia grzewcze ograniczające emisję z tak zwanych niskich emitorów lub przyłączenie budynków/lokali o funkcji mieszkalnej do sieci ciepłowniczej

Dofinansowano z dotacji celowej Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2022.

BUDOWA ŚWIETLICY EDUKACYNEJ PRZYL UL. MIKOŁOWSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Projekt polegał na budowie świetlicy edukacyjnej przy ul. Mikołowskiej w Łaziskach Górnych. Budynek został wyposażony w pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną przez co będzie spełniał wysokie standardy w zakresie niskiej emisji. W budynku znajduje się sala świetlicy z zapleczem kuchennym oraz filia biblioteki miejskiej.

Wartość projektu: 709 995,37 zł, z czego 600 000,00 zł z dotacji celowej GZM, nie więcej niż 85 % wartości projektu.

Dofinansowanie „Metropolitalny Fundusz Solidarności” 2020 roku

WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OPRAWY TYPU LED NA DROGACH GŁÓWNYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Projekt polegał na wymianie 618 sztuk istniejących opraw sodowych na oprawy ze źródłami LED i obejmuje opracowaniu harmonogramu robót, zakup i transport niezbędnych materiałów, demontaż starych opraw, wymianę pionów zasilających, montaż opraw, niezbędne podłączenia, konieczne przycinki drzew, uporządkowanie terenu i przywrócenie stanu sprzed robót.

Wartość projektu: 1.036.000,00 zł, z czego 850 000,00 zł  z dotacji celowej GZM, nie więcej niż 85% wartości projektu

Dofinansowanie w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji GZM 2020 rok

PRZEBUDOWA DROGI UL. 1 MAJA W ŁAZISKACH GÓRNYCH NA ODCINKU OD RONDA PRZY UL. DWORCOWEJ DO UL. GOŹDZIKÓW

Przedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie przebudowy drogi i chodników na długości ok. 386mb, polegające na wymianie nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z częścią podbudowy na nawierzchnię z kostki betonowej o łącznej powierzchni: jezdnia - 2550m2, chodniki wraz z wjazdami do posesji - 1170m2. Wykonane zostały dodatkowo 2 przejścia dla pieszych i fragment nowego chodnika prowadzącego do centrum przesiadkowego.

Wartość projektu: 995.917,45 zł, z czego 85% z dotacji celowej GZM.

Dofinansowanie „Metropolitalny Fundusz Solidarności” 2020 roku

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

POPRZEZ WYMIANĘ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 PRZY UL. SZKOLNEJ 4 ORAZ WYMIANĘ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA OPRAWY LED WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODTWORZENIEM POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH PO ROBOTACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. DWORCOWEJ 4

 

Projekt jest kontynuacją podjętych przez Miasto Łaziska Górne działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta i polega na:

1. Termomodernizacji mieszkań nauczycielskich w Szkole Podstawowej nr 5 – wymiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i odtworzeniem powierzchni wewnętrznych po robotach.

– wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny 30kW.

– wymiana grzejników na grzejniki płytowe: 18 szt.

– wymiana instalacji centralnego ogrzewania: 1 kpl.

2. Modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 – wymiana opraw oświetlenia na oprawy LED wraz z wymianą instalacji elektrycznej i odtworzeniem powierzchni wewnętrznych po robotach.

– wymiana opraw świetlówkowych na oprawy LED: 261 szt.

– wymiana tablic obwodowych: 6 szt.

– wymiana instalacji elektrycznych: 1 kpl.

 

Wartość projektu: 1 077 287,75 zł

Dofinansowanie „Metropolitalny Fundusz Solidarności” 2019 roku: 600 000,00 zł

BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ OSIEDLE ZOŚKA Z ULICĄ PIĘKNĄ, WESOŁĄ I ORZESKĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Projekt polegał na budowie drogi łączącej osiedle Zośka zlokalizowane w centrum Miasta Łaziska Górne z dzielnicą Brada (rejon zabudowy jednorodzinnej) poprzez ulicę Piękną, Wesołą i Orzeską. Zakres rzeczowy obejmował: – przygotowanie (wyrównanie) istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym – regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych, – budowę nawierzchni z kostki betonowej – 4550 m2, – ułożenie krawężników betonowych, Projekt wpisuje się w metropolitalną koncepcję sieciowania dróg.

Wartość projektu: 706 412,73 zł

Dofinansowanie „Metropolitalny Fundusz Solidarności” 2019 roku: 600 000,00 zł

CENTRUM FRAJDY OGRODOWA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Centrum Frajdy Ogrodowa jest wydzielonym kompleksem (około 1,5 ha) o charakterze rekreacyjno – sportowo – turystycznym, nastawionym na mieszkańców metropolii, jak i odwiedzających metropolię turystów. Położenie Centrum Frajdy Ogrodowa w sercu metropolii, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 81 daje mu nie tylko strategiczną pozycję promocyjną w regionie, ale też przyczynia się do rewaloryzacji miejsca, miasta, powiatu i szerzej – regionu.

Centrum zlokalizowane jest przy nowoczesnej hali sportowej (w której mieści się również siłownia, bowling oraz zaplecze gastronomiczne) z infrastrukturą parkingową, która została dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki. Oprócz nowatorskich urządzeń zabawowych przeznaczonych dla zróżnicowanych grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami w Centrum Frajdy Ogrodowa zamontowano urządzenia do uprawiania sportu na świeżym powietrzu, np.: szachy plenerowe, street workout, siłownia zewnętrzna.

Sercem Centrum Frajdy Ogrodowa jest miasteczko ruchu drogowego, na które składają się będą jezdnie i skrzyżowania okrężne dla ruchu rowerowego, wyposażone w znaki drogowe, przeznaczone do bezpiecznego szkolenia rowerzystów i motorowerzystów.. W miejscu tym piesi mogą uczyć się zasad bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym. Kompleks jest oświetlony, monitorowany, co przekłada się na bezpieczeństwo jego użytkowników.

Wartość projektu: 1 756 476,08 zł

Dofinansowanie „Metropolitalny Fundusz Solidarności”: 1 493 000,00 zł

 

Projekt Zagospodarowanie terenu tzw. „CENTRUM FRAJDY” przy ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” 2018 roku.