Numery kont bankowych

Obsługę bankową Miasta realizuje Mikołowski Bank Spółdzielczy.

  1. 82 84360003 0000 0026 9001 0001 – rachunek bieżący Urzędu Miejskiego (m.in. czynsze dzierżawne, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zajęcie pasa drogowego, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, mandaty, zwroty dotacji udzielonych z budżetu i inne należności budżetowe Urzędu Miejskiego)
  2. 50 84360003 0000 0026 9000 0004 – rachunek podstawowy Miasta (wpłaty dochodów z jednostek organizacyjnych Miasta, wpłaty dotacji i subwencji, wpłaty udziałów i innych podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL i ewidencji dowodów osobistych)
  3. 44 84360003 0000 0026 9001 0006 – rachunek sum depozytowych (wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy)
  4. 87 84360003 0000 0026 9001 0008 – rachunek pomocniczy Urzędu Miejskiego (wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat: skarbowej, targowej)

Indywidualne numery rachunków bankowych dla wpłat dotyczących:

  1. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych - znajdują się każdorazowo na decyzjach podatkowych,
  2. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób prawnych – znajdują się w zawiadomieniach przesyłanych podatnikom,
  3. podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych - znajdują się w zawiadomieniach przesyłanych podatnikom,
  4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - znajdują się w zawiadomieniach przesyłanych podatnikom.