Miejskie placówki organizacyjne

Telefon całodobowy: 32 224 44 71, numer alarmowy całodobowy: 986

Wykonuje czynności w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podstawowe zadania to: zapobieganie popełnianiu wykroczeń, zapewnienie wykonywania przepisów prawa miejscowego, kontrola utrzymania ładu, czystości i estetyki na terenie gminy.

tel. 32 324 86 90

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych zostało utworzone 1 kwietnia 2020 roku na mocy Uchwały nr XIX/180/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 4 lutego 2020 r.

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych zostało utworzone poprzez przekształcenie jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych w Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych oraz połączenia utworzonego centrum usług społecznych z jednostką budżetową – ośrodkiem wsparcia – Miejskim Ośrodkiem Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.

Zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych to wszystkie zadania, w tym usługi społeczne, realizowane dotychczas przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, a także zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane dotychczas przez Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.

tel. 32 224 10 33

Szczegółowe informacje dotyczące Miejskiego Domu Kultury – adresy placówek, numery telefonów oraz godziny otwarcia – odnaleźć można na stronie Miejskiego Domu Kultury: www.mdk.laziska.pl

tel. 32 224 14 12

Szczegółowe informacje dotyczące Miejskiej Biblioteki Publicznej – adresy placówek, numery telefonów oraz godziny otwarcia – odnaleźć można w module „Kultura i Sport” na stronie Miejska Biblioteka Publiczna.

tel. 32 221 11 38

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odnaleźć można na stronie internetowej MOSiR-u: www.mosir.laziska.pl

tel. 32 224 48 50

Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych został utworzony 1 stycznia 2005 roku. Kierownikiem Jednostki jest Dyrektor inż. Antoni Moroń. Jednostka realizuje zadania Gminy Łaziska Górne odnoszące się do bieżącego i ciągłego zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie gospodarki mieniem, utrzymania czystości w zakresie powierzonym w Statucie i zatwierdzonych planach rzeczowo-finansowych, a w szczególności:

  • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
  • zarządzanie cmentarzem komunalnym,
  • działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej,
  • prowadzenie usług związanych z oczyszczaniem miasta.

tel. 32 327 94 30

Przedmiotem jego działania jest prowadzenie i utrzymywanie samorządowych jednostek oświatowych (szkół i przedszkoli) oraz wykonywanie innych zadań w zakresie systemu oświaty powierzonych przez organy Gminy.