Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – ul. Łazy

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XI/126/19 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2803/246 oraz 2802/246 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Łazy oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późniejszymi zmianami)                                                                                                                 

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

 

 NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
2803/246

2802/246

1157 m2

1157 m2

Łącznie 2314 m2

164 294,00 zł KA1M/00017980/9

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 01 października 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Łazy, arkusz mapy 4, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III księgi zawiera dwa wpisy o ograniczonym prawie rzeczowym tj. wpis dotyczący służebności przesyłu ustanowionej na rzecz Tauron Wytwarzanie S. A., przy czym zakres jej wykonywania ograniczony jest do działki niebędącej przedmiotem wykazu oraz wpis dotyczący służebności przesyłu ustanowionej na rzecz PEC Sp. z o. o. dotyczący działki nr 1596/246, z której, w wyniku podziału, powstały nieruchomości 2803/264 oraz 2802/264. Przedmiotowa służebność polega na przeprowadzeniu i pozostawieniu na działce 1596/246 przewodów sieci ciepłowniczej na powierzchni 822,50 m2 oraz na korzystaniu przez właściciela sieci lub osoby przez niego upoważnione z przedmiotowej działki w postaci nieograniczonego dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej utrzymania oraz na umożliwieniu przyłączeń do tej sieci. Dział IV KA1M/00017980/9 pozostaje wolny od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną A22U, co oznacza tereny zabudowy usługowej. Działki przeznaczone zostały do sprzedaży łącznie jako jedna nieruchomość gruntowa. Nieruchomości mają kształt nieregularny, zbliżony
do prostokątnego, są niezabudowane, z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym, porośnięte samosiewem liściastym. Podstawowa infrastruktura techniczna (prąd, woda, kanalizacja, ciepłociąg) założona jest na lub w sąsiedztwie działek. Nieruchomości położone są przy drodze powiatowej – ul. Łazy, zaś z pozostałych stron graniczą z działkami gruntowymi niezabudowanymi. Przez działkę 2802/246 przebiega linia ciepłociągu oraz wodociągu. Odległość od działek do centrum miasta wynosi około 3 km, od DK 81 –  około 0,5 km. W sąsiedztwie znajduje się kompleks przemysłowo-usługowy elektrowni oraz huty oraz miejskie wysypisko śmieci z punktem selektywnej zbiórki odpadów.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 14 listopada 2019 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 3 do 24 października 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowym 1.

wielkość czcionki