Informacje dotyczące dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

– 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

– 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski można składać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5,  do 31 października 2022 r. – decyduje data wpływu do tutejszego Centrum:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • osobiście
  • wrzucając wniosek do urny w siedzibie Centrum Usług Społecznych przy ul. Energetyków 5 w Łaziskach Górnych (dokumenty do urny wrzucamy w zamkniętej kopercie)

Składając wniosek do 31 lipca 2022 przyjmuje się dochód za 2020 rok natomiast, wnioski złożone od 1 sierpnia do 31 października obowiązuje dochód z roku 2021.

UWAGA: W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, czyli dodatek będzie przyznawany nawet przy przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. W takim przypadku minimalna wysokość dodatku wyniesie 20 zł.

Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana w 2022 roku w dwóch ratach: tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia otrzymają dodatek w dwóch równych ratach: tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022, natomiast osobom, które złożą wniosek po 31 stycznia dodatek zostanie wypłacony w pełnej wysokości do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekracza 2 100 zł,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa art. 27 a ust .1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski są dostępne w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych i na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

wielkość czcionki