Adresy, telefony, faxy, konta

Adres: Sekretariat:

Urząd Miejski
Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne

tel. (32) 324-80-10
fax. (32) 324-80-06

ADRESY e-mail:

Burmistrz Miasta: burmistrz@laziska.pl
Sekretarz Miasta: sekretarz@laziska.pl
Wydział Organizacyjny: wog@laziska.pl
Wydział Inwestycji: wim@laziska.pl
Wydział Komunalny: wk@laziska.pl
Biuro Rady Miejskiej: brm@laziska.pl
Wydział Mienia Komunalnego: mk@laziska.pl
Wydział Finansowy: fn@laziska.pl
Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu: edukacja@laziska.pl
Wydział Ochrony Środowiska: wos@laziska.pl
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi: rgok@laziska.pl
Referat Zamówień Publicznych i Kontroli: zp@laziska.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /s0ylj5y53x/skrytka

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek: 7.30 – 17.00

wtorek-czwartek: 7.30 – 15.30

piątek: 7.30-14.00

RACHUNKI BANKOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁAZISKACH GÓRNYCH:

Od 01 kwietnia 2022 roku zmianie uległy numery rachunków bankowych Urzędu i Miasta Łaziska Górne. Obsługę bankową Miasta realizuje Mikołowski Bank Spółdzielczy.

1)   82 84360003 0000 0026 9001 0001 – rachunek bieżący Urzędu Miejskiego (m.in. czynsze dzierżawne, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zajęcie pasa drogowego, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, mandaty, zwroty dotacji udzielonych z budżetu i inne należności budżetowe Urzędu Miejskiego)

2)   50 84360003 0000 0026 9000 0004 – rachunek podstawowy Miasta (wpłaty dochodów z jednostek organizacyjnych Miasta, wpłaty dotacji i subwencji, wpłaty udziałów i innych podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL i ewidencji dowodów osobistych)

3)   44 84360003 0000 0026 9001 0006 – rachunek sum depozytowych (wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

4)   87 84360003 0000 0026 9001 0008 – rachunek pomocniczy Urzędu Miejskiego (wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat: skarbowej, targowej)

 

Z dniem 01 kwietnia 2022 r. zmieniły się również indywidualne numery rachunków bankowych dla wpłat dotyczących:

1) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych – o nowych rachunkach bankowych Miasto poinformuje mieszkańców w decyzji podatkowej na 2022 r.,

2) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób prawnych,

3) podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych,

4) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Odnośnie punktów: 2), 3) i 4) nowe numery rachunków bankowych zostaną wskazane podatnikom w pisemnych zawiadomieniach.

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy stałych zleceniach płatności w Państwa bankach.

Jeśli od 1 kwietnia wyślą Państwo przelew na „stary”, zamknięty rachunek, pieniądze zostaną automatycznie zwrócone na Państwa konto, z którego przelew został wykonany.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Urząd Miasta w  Łaziskach Górnych 32 324 80 00.

 

Z dniem 01 kwietnia 2022 r. zmieniły się również rachunki bankowe:

jednostek organizacyjnych Miasta Łaziska Górne:

  • Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych,
  • Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych,

instytucji kultury:

  • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych.

W późniejszym terminie nastąpi zmiana rachunków bankowych Zespołu Ekonomicznego, Straży Miejskiej i placówek oświatowych (Szkoły Podstawowe , Przedszkola, Żłobek Miejski,) działających na terenie Miasta Łaziska Górne.

TELEFONY:

Burmistrz Miasta: (32) 324-80-10
Zastępca Burmistrza: (32) 324-80-10
Sekretarz Miasta: (32) 324-80-00
Skarbnik Miasta: (32) 324-80-30
Wydział Organizacyjny: (32) 324-80-20
Referat Rozwoju Miasta: (32) 324–80-74
Wydział Finansowy: (32) 324-80-32
Referat Budżetu: (32) 324-80-32
Referat Księgowości UM: (32) 324-80-33
Kasa: (32) 324-80-34
Wydział Spraw Obywatelskich: (32) 324-80-15
Urząd Stanu Cywilnego: (32) 324-80-03
Radca Prawny: (32) 324-80-04
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: (32) 324-80-63
– w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 324 80 61
Wydział Inwestycji: (32) 324-80-40
Wydział Komunalny: (32) 324-80-49
Zarządzanie Kryzysowe: (32) 324-80-27
Wydział Mienia Komunalnego, ul. Energetyków 5: (32) 324-80-19
Wydział Ochrony Środowiska, ul. Energetyków 5: (32) 324-80-45
Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu, ul. św. Jana Pawła II 1 (budynek Biblioteki, II piętro): (32) 324-80-53
Biuro Rady Miejskiej: (32) 324-80-01
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Energetyków 5: (32) 324-80-07
Referat Zamówień Publicznych i Kontroli: (32) 324-80-43 (zamówienia publiczne), (32) 32 480 17 (kontrola)
Koordynator ds. Dostępności: (32) 324 80 22