Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Miasta Łaziska Górne.
Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• część plików jest niedostępna cyfrowo (np. pliki PDF są skanami dokumentów),
• część plików nie jest w pełni dostępna (może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik, zdjęć, napisów do filmów, audiodeskrypcji itp.),
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona podmiotowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych posiada następujące ułatwienia dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami:
• wersję kontrastową
• możliwość zmiany rozmiaru tekstu
• moduł wyszukiwania
• widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
• wyróżnienie odnośników
Planujemy do końca 2021 dostosować stronę do wymagań prawnych. Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. Jeżeli zauważą Państwo błędy, będą chcieli zgłosić uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści, by poprawić stronę internetową- prosimy o kontakt pod adres e-mail k.koziol@laziska.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Kozioł, k.koziol@laziska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 324 80 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

strona Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne (budynek główny)

Zabytkowy budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulic Dworcowej i Orzeskiej. Z uwagi na prowadzące do niego schody nie jest ono dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu. Dla osób niepełnosprawnych udostępniono wejście boczne od strony parkingu przy ul. Dworcowej wyposażone w pochylnię i szerokie drzwi z pochwytem do otwierania oraz wewnętrzne automatyczne drzwi przesuwne. Osoby poruszające się na wózkach mogą swobodnie przemieszczać się w poziomie parteru, gdzie mieści się hol z Kancelarią Ogólną, Punkt Obsługi Mieszkańca, kasy i większość wydziałów obsługujących interesantów. Na piętro i do piwnic prowadzą schody. Z uwagi na brak windy i platformy, dostęp dla osób niepełnosprawnych do tych kondygnacji nie został zapewniony. Pracownicy schodzą do tych petentów i obsługują w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.
Na ogólnodostępnym parkingu przypisanym do budynku dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking od ulicy Orzeskiej i Energetyków).

Plac Ratuszowy 1A, 43-170 Łaziska Górne

Wejście bez barier architektonicznych do parterowego budynku zlokalizowane jest w poziomie terenu przy wjeździe na parking od strony ul. Orzeskiej. Przestrzenie komunikacyjne i pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.
Na ogólnodostępnym parkingu przypisanym do budynku dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking od ulicy Orzeskiej i Energetyków).

ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne

Wejście główne zlokalizowane jest od strony parkingu. Prowadzą do niego schody i pochylnia z jednostronną poręczą. Rampa nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach – z uwagi na stosunkowo stromy podjazd wskazana pomoc osoby towarzyszącej. Dostępność może być zapewniona poprzez wsparcie pracownika, po wcześniejszym wyrażeniu takiej chęci i umówieniu się na konkretny termin wizyty. Wejścia boczne w poziomie piwnic (techniczne) i w poziomie parteru, z uwagi na schody, są niedostępne dla niepełnosprawnych. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny parter, gdzie mieści się większość wydziałów Urzędu Miasta obsługujących interesantów. Z uwagi na brak windy i platformy oraz schody prowadzące na piętro nie jest ono dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.
Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking od ul. Działkowców).

ul. Chopina 17, 43-170 Łaziska Górne (lokalizacja tymczasowa)

Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony dziedzińca przy parkingu w poziomie terenu, bez barier architektonicznych. Pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miejski znajdują się na parterze. Przestrzenie komunikacyjne są szerokie i znajdują się na jednym poziomie. Obok punktu obsługi zlokalizowano toaletę dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.
Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed wejściem do budynku, wjazd na parking od ul. Chopina.

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu w budynkach Urzędu Miejskiego

Na teren wszystkich budynków Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Na chwile obecną nie ma udogodnień w postaci głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, tłumacza języka migowego i możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

wielkość czcionki