Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Miasta Łaziska Górne.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre elementy strony nie zachowują prawidłowego kontrastu.
 • formularz wyszukiwania nie jest w pełni dostępny,
 • część plików jest niedostępna cyfrowo (np. pliki PDF są skanami dokumentów),
 • część plików i podstron nie jest w pełni dostępna (może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel, opisów alternatywnych grafik, poprawnie wprowadzonych list, itp.),
 • zamieszczone są pojedyncze obrazy tekstu, tabel i infografik bez alternatywy tekstowej,
 • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, żenie zostały wytworzone przez podmiot i pochodzą z różnych źródeł.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona Miasta Łaziska Górne posiada następujące ułatwienia dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
 • moduł wyszukiwania
 • wyróżnienie odnośników
 • możliwość obsługi z poziomu klawiatury

Planujemy do końca 2021 r. dostosować stronę do wymagań prawnych. Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery. Trwają szkolenia pracowników w zakresie opracowywania i publikacji dostępnych cyfrowo treści oraz nad dostosowaniem już opublikowanych plików. Jeżeli zauważą Państwo błędy, będą chcieli zgłosić uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści, by poprawić serwis Biuletynu Informacji Publicznej – prosimy o kontakt pod adres e-mail k.koziol@laziska.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności – Karolina Kozioł, adres poczty elektronicznej Karolina Kozioł. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 324 80 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne (budynek główny)

Zabytkowy budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Wejście główne znajduje się od strony ulic Dworcowej i Orzeskiej. Z uwagi na prowadzące do niego schody nie jest dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu. Dla osób niepełnosprawnych udostępniono wejście boczne od strony parkingu przy ul. Dworcowej wyposażone w pochylnię i szerokie drzwi z pochwytem do otwierania oraz wewnętrzne automatyczne drzwi przesuwne. Osoby poruszające się na wózkach mogą swobodnie przemieszczać się w poziomie parteru, gdzie mieści się hol z Kancelarią Ogólną, Punkt Obsługi Mieszkańca, kasy, większość wydziałów obsługujących interesantów oraz toaleta dla niepełnosprawnych. Na piętro i do piwnic prowadzą schody. Z uwagi na brak windy i platformy, dostęp dla części osób ze szczególnymi potrzebami do tych kondygnacji nie został zapewniony. Pracownicy piętra obsługują tych interesantów na parterze.

Na ogólnodostępnym parkingu przy budynku są dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking od ulicy Orzeskiej i Energetyków).

Plac Ratuszowy 1A, 43-170 Łaziska Górne

Wejście do parterowego budynku zlokalizowane jest w poziomie terenu przy wjeździe na parking od strony ul. Orzeskiej. Przestrzenie komunikacyjne i pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Na ogólnodostępnym parkingu przy budynku są dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking od ulicy Orzeskiej i Energetyków).

ul. Św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne

Wejście główne do zabytkowego budynku położone w poziomie terenu i oznaczone pasem ostrzegawczym zlokalizowane jest od strony skweru przy ul. Św. Jana Pawła II. Za drzwiami znajdują się schody prowadzące na parter oraz podnośnik umożliwiający samodzielny wjazd osobie poruszającej się na wózku na ten poziom. W strefie wejścia jest winda obsługująca wszystkie kondygnacje (piwnice, parte, piętro i poddasze użytkowe). Dodatkowe 2 wejścia prowadzące do klatek schodowych obsługujących wszystkie kondygnacje zlokalizowano z tyłu budynku. Wydział Urzędu Miejskiego zajmuję część pomieszczeń na drugim piętrze. Przestrzenie komunikacyjne są szerokie, bez barier architektonicznych. Toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.

Z tyłu budynku znajduje się ogólnodostępny parking (wjazd na parking od ul. Mickiewicza).

ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne

Wejście główne zlokalizowane jest od strony parkingu. Prowadzą do niego schody i pochylnia z jednostronną poręczą. Rampa nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach z uwagi na stosunkowo stromy podjazd. Dostępność może być zapewniona poprzez wsparcie pracownika. Wejścia boczne w poziomie piwnic (techniczne) i w poziomie parteru, z uwagi na schody są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia zajmowane przez Urząd Miasta mieszczą się na parterze. Szerokie korytarze i pomieszczenia położone są w jednym poziomie, brak barier architektonicznych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking od ul. Działkowców).

ul. Chopina 17, 43-170 Łaziska Górne (lokalizacja tymczasowa)

Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony dziedzińca przy parkingu w poziomie terenu, bez barier architektonicznych. Pomieszczenie zajmowane przez Urząd Miejski znajduje się na parterze. Przestrzenie komunikacyjne są szerokie i znajdują się na jednym poziomie. Obok punktu obsługi zlokalizowano toaletę dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed wejściem do budynku, wjazd na parking od ul. Chopina.

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu w budynkach Urzędu Miejskiego

Na teren wszystkich budynków Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Na chwile obecną nie ma udogodnień w postaci głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, tłumacza języka migowego i możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego w ciągu 2-3 dni po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie pod numerem tel. 32 324 80 10 lub w formie pisemnej (fax. 32 324 80 06, e-mail: burmistrz@laziska.pl). Trwają prace nad udostępnieniem tłumacza online i montażem pętli indukcyjnych oraz dostosowaniem systemu informacji przestrzennej do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych (tabliczki informacyjne przy pomieszczeniach, oznaczenia przestrzeni komunikacyjnych, tablice informacyjne).

wielkość czcionki