Zarządzenie w sprawie V otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Zarządzenie Nr 409/1233/22 Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia V otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Na podstawie art. 11 ust.1 pkt. 2, ust.2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), Uchwały Nr XXXVIII/378/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

zarządzam, co następuje:

 

§1.

  1. Ogłaszam V otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (www.laziska.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie 409/1233/22 wraz z załącznikiem w wersji pdf

wielkość czcionki