Zarządzenie w sprawie ogłoszenia V-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 323/947/21
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia V-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 75 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam V otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r., którego przedmiotem jest zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.laziska.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ( www.laziska.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie- ogłoszenie konkursu

wzór oferty realizacji zadania publicznego

wzór oferty realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 324/949/21
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 323/947/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia V-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 75 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Załącznik do Zarządzenia Nr 323/947/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia V-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w punkcie VI.1 otrzymuje brzmienie: „Oferty winny być złożone w zamkniętych kopertach w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, pl. Ratuszowy 1, 43– 170 Łaziska Górne – osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 14 czerwca 2021r. do godziny 15:30. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie” oraz w punkcie IX otrzymuje brzmienie: „Rozstrzygnięcia konkursu dokona Burmistrz Miasta w terminie do 21 czerwca 2021 r.”

§ 2.

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Aleksander Wyra

 

Zarządzenie – zmiana ogłoszenia

wielkość czcionki