Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Łaziska Górne

ZARZĄDZENIE NR 263/804/20

Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Łaziska Górne

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj.Dz.U. 2020 poz. 1133) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019 poz.869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/640/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Miejskiej Łaziska Górne w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Ogłaszam konkurs na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Łaziska Górne.
  2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych

– Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych – tablica ogłoszeń.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie

wielkość czcionki