Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkoły podstawowej

ZARZĄDZENIE NR 411/1237/22 BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2021.1372 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz.U.2021.1082 ze zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U.2021.1428)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących przedszkoli i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne:
1) Przedszkole nr 3 im. Przyjaciół Przyrody w Łaziskach Górnych, ul. Zielona 9,
2) Przedszkole nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych, ul. Mokierska 4,
3) Przedszkole nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 1,
4) Przedszkole nr 6 im. Pod Topolą w Łaziskach Górnych, ul. Wyszyńskiego 27,
5) Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych, ul. Wyrska 4.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U.2021.1428)

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Miasta Łaziska Górne, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Łaziska Górne.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie nr 411/1237/22 wraz z załącznikiem w wersji pdf

wielkość czcionki