Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Zarządzenie Nr 387/1166/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVIII/378/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  2.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl);  na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu- tablica ogłoszeń.

§2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie nr 387/1166/21 wraz z załącznikiem

wielkość czcionki