Zarządzenie w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w XIV otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. – profilaktyka zdrowotna

Zarządzenie Nr 462/1406/22 Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w XIV otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. – profilaktyka zdrowotna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022r. poz.559 ze zm.) oraz art.15 ust.1, art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1057 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcje wyjazdu dzieci mieszkańców Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie – wyjazdy dzieci z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (w okresie letnim) – LATO Z „UŚMIECHEM” 2022 „UŚMIECHOWy świat jest pełen barw”:

Stowarzyszeniu „Uśmiech” z siedzibą: 43-190 Mikołów, ul. Rybickiego 21, w kwocie: 9.000,00 zł

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.laziska.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.laziska.pl.

 

          Burmistrz Miasta

 mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie nr 462/1406/22 w formacie doc

Zarządzenie nr 462/1406/22 w wersji pdf

 

wielkość czcionki