Zarządzenie w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w XII otwartym konkursie ofert „Aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży”

Zarządzenie Nr 448/1366/22  Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 5 maja 2022 roku

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w XII otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. – „Aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym”

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022r. poz.559 ze zm.) oraz art.15 ust.1, art.15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1057 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego: „Zadanie z zakresu działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy o dofinansowanie: POWr.02.08.00-0083/20-00) w zakresie: „Aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym” :

Fundacji Pomocy Dzieciom „ULICA” z siedzibą: 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72, w kwocie 50.000,00 zł.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

 

           Burmistrz Miasta

 mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie nr 448 1366 22 w formacie pdf

 

wielkość czcionki