Zarządzenie w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 178/571/20
Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 2g, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póżn. zm.) zarządzam,co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadań publicznych z zakresu:
1) ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej:
– Górnośląskiemu Stowarzyszeniowi Diabetyków, ul.Rynek 7, 43-190 Mikołów, kwota 1.800,00 zł
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
– Towarzystwu Przyjaciół Łazisk w Łaziskach Górnych, , ul. Św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne kwota 11.000,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego- tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie.178.571.20.2020-03-11

wielkość czcionki