Zarządzenie w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r

Zarządzenie Nr 408/1231/22

Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 15 ust.1, ust.2g, ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

– Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich, Plac Harcerski 1, 43-190 Mikołów, kwota 6.000,00 zł.

§ 2

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

– Towarzystwu Przyjaciół Łazisk, ul. św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne, kwota 11.000,00 zł

§ 3

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej:

– Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie, os. Grunwaldzkie 10, 43-190 Mikołów, kwota 6.000,00 zł.

§ 4

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

– Stowarzyszeniu Sportowo – Kulturalnemu „Elektro”, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne, kwota 5.000,00 zł,

– Fundacji „BRAJLÓWKA”, ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne, kwota 3.000,00 zł.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 407/1230/22 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 4 stycznia 2022 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie – wyniki

wielkość czcionki