ZARZĄDZENIE NR 81/240/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w VI-tym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/240/19
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w VI-tym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j
Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2g, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 688) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu dzieci mieszkańców Łazisk Górnych
w tereny czyste ekologicznie – wyjazdy dzieci z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie
organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (w okresie letnim):
– Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach
Górnych, ul. Kościelna 4, 43-170 Łaziska Górne kwotę 7.770,00 zł
– Stowarzyszeniu “Uśmiech” ul. Rybickiego 21, 43-190 Mikołów kwotę 5.880,00 zł
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym
publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl ; na
stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki