ZARZĄDZENIE NR 80/238/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 80/238/19
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 688 ) projektu uchwały: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których zmieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne oraz
określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elekronicznej.
Na podstawie:
– art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 506 ),
– art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 ),
– w związku z § 4 uchwały Nr XLV/595/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących ich działalności oraz uchwały zmieniającej Nr X/94/11
z dnia 11 czerwca 2011 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W celu pozniania opinii organizacji pozrządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ), działających na terenie Miasta Łaziska
Górne, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwału: w sprawie
określenia określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
§ 2.
1) Informacja o podjętych konsultacjach, wraz z projektem przedmiotowej uchwały
zostanie opublikowana na stronie internetowej:
Platforma Konsultacji Społecznych – www.konsultacje.laziska.pl, do
którego istnieją linki (hiperłącza) na stronach:
– Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych – www.laziska.pl
– Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.laziska.pl
2) Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zakreślony zostaje od dnia 14 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.
(decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego),
Id: 895A5D21-698D-4AFE-95B7-BFA41C9C53D0. Przyjety Strona 1
3) Projekt uchwały wymieniony w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
4) Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie wyżej wymienionej uchwały
odpowiedzialny jest Wydział Podaktów i Opłat Lokalnych,
5) Konsultacje mają formę:
– wyrażenia opinii w formie pisemnej zgodnie z terminem określonym w ust. 2 do
Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych,
– opinii przekazanej drogą e-mail na adres b.rzepa@laziska.pl w terminie określonym
w ust. 2.
6) Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza
akceptację przedstawionego projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie nr 80/238/19

wielkość czcionki