ZARZĄDZENIE NR 78/234/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w IV-tym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/234/19
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w IV-tym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.jDz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: Organizacja
i zapewnienie opieki w żłobku w okresie od lipca do grudnia 2019 r., nad dziećmi w wieku
od 1 roku życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Miasta Łaziska Górne:
DAMART Marcin Damasiewicz, ul. Kukułek 37, 43-215 Studzienice – kwota 48.000,00 zł
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym
publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl ; na
stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki