ZARZĄDZENIE NR 77/233/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w V-tym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/233/19
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w V-tym otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j
Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych
integrujących społeczność lokalną w ramach obchodów Świętojańskich Dni Łazisk
w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Polskiemu Towarzystwu
Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska
Górne w kwocie 30.000,00 zł.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym
publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl ; na
stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki