ZARZĄDZENIE NR 392/1181/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 3 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 392/1181/21
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus” –mieszkańców Łazisk Górnych w latach 2022 – 2024

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/377/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Mikołowskiego „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus” – mieszkańców Łazisk Górnych w zakresie wspierania  osób niepełnosprawnych, Uchwałą Nr XXXIV/208/2021 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powierzenia zadania „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus” do realizacji Gminie Łaziska Górne oraz Uchwały Nr XXVI/264/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 ze zmianami

zarządzam, co następuje:

§1. 

    1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2022 – 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, „Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus” mieszkańców Łazisk Górnych.
    2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
    3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

§2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie Nr 392/1181/21 wraz z załącznikiem
Wzór oferty

wielkość czcionki