Zarządzenie nr 281/855/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 281/855/21
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§1. 

Przyznaję dotację na realizację zadań publicznych z zakresu:

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

– Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich, Plac Harcerski 1, 43-190 Mikołów, kwota 6.000,00 zł na zadanie pod tytułem: „Skąd nasz ród – organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą harcerską”;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

–  Towarzystwu Przyjaciół Łazisk w Łaziskach Górnych, ul. Św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne kwota 11.000,00 zł na zadanie pod tytułem: „1. Konkurs poetycki- To co lubię w Łaziskach Górnych, 2. Konkurs fotograficzny Obiekty rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców w Łaziskach Górnych, 3. Konkurs plastyczny – Moje ulubione miejsce, widok, obiekt w Łaziskach Górnych, 4. Konkurs fotograficzny – Moja szkoła, moje ulubione miejsce w Łaziskach Górnych, 5. Wydanie w formie publikacji prac z konkursu poetyckiego – Łaziskie inspiracje architekturą oraz widokówek z konkursów fotograficznych, 6. Wspomaganie lokalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych”.

§2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl  ; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

wielkość czcionki