ZARZĄDZENIE NR 27/72/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w III-cim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/72/19
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w III-cim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Towarzystwu Przyjaciół Łazisk, ul. Św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne – kwota 11.000,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl ; na stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki