Zarządzenie nr 18/58/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia III-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Zarządzenie 18/58/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia III-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwały Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok zarządzam, co następuje:

1.

1) Ogłaszam III-ci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2) Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3) Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu tablica ogłoszeń.

2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki