Zarządzenie nr 163/502/20 Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r

ZARZĄDZENIE NR 163/502/20
Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Nr XVI/154/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:
1) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej
( www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych
( www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie.163.502.20.2020-02-05

wielkość czcionki