ZARZĄDZENIE NR 16/53/18 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w II-gim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019

ZARZĄDZENIE NR 16/53/18 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w II-gim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy  społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wyrównywanie szans poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności przekazywanej nieodpłatnie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Prowadzenie działań towarzyszących zgodnie z wytycznymi Programu. Dodatkowo pozyskiwanie i dystrybucja ubrań i środków czystości:

Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Jana Pawła II 1/2, 43-190 Mikołów – kwota 27.500,00 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl ; na stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki