ZARZĄDZENIE NR 16/52/18 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w I-wszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w I-wszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadań publicznych z zakresu:
1) ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej:

 • Górnośląskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w Mikołowie, ul. Rynek 7, 43-190
  Mikołów, kwota 2.000,00 zł
 • Polskiemu Związkowi Niewidomych, Okręg Śląski Koło w Mikołowie, os.
  Grunwaldzkie 10, 43-190 Mikołów, kwota 3.700,00 zł
 • Stowarzyszeniu Plaster Zdrowia, ul. Dworcowa 12/36, 43-170 Łaziska Górne, kwota
  1.300,00 zł
  2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
 • Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
  w Mikołowie, Plac Salwatorianów 4, 43-190 Mikołów, kwota 60.000,00 zł
  3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 • Stowarzyszeniu Sportowo- Kulturalnemu “Elektro”, ul. Wyzwolenia 30, 43-170
  Łaziska Górne, kwota 2.000,00 zł
 • Fundacji Promującej Aktywność O’RETY, ul. Reta 39E, 43-190 Mikołów, kwota
  2.000,00 zł
  4) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
  praw dziecka:
 • firmie DAMART Marcin Damasiewicz, ul. Kukułek 37, 43-215 Studzienice, kwota
  48.000,00 zł

§ 2.

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszony Zarządzeniem nr 5/11/18 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 30 listopada 2018 r. – żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl ; na stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki