Zarządzenie nr 152/472/20 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 13 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 152/472/20 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w III-cim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 2g, art. 15 ust. 2h, art. 18a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póżn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadań publicznych z zakresu:

1) ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej:
– Polskiemu Związkowi Niewidomych, Okręg Śląski Koło w Mikołowie, os. Grunwaldzkie 10, 43-190 Mikołów, kwota 3.300,00 zł
– Stowarzyszeniu Plaster Zdrowia, ul. Dworcowa 12/36, 43-170 Łaziska Górne, kwota 1.100,00 zł
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
– Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich, Plac Harcerski 1, 43-190 Mikołów, kwota 5.000,00 zł

§ 2.

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszony Zarządzeniem nr 131/415/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29 listopada 2019 r. – żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki