Zarządzenie nr 143/452/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w II-gim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 143/452/19
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w II-gim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Łazisk Górnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach wraz z opieką nad nimi w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. za wyjątkiem ferii szkolnych i przerw świątecznych: – Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie, Plac Salwatorianów 4, 43-190 Mikołów, kwota 60 000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki