Zarządzenie nr 143/451/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w I-wszym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 143/451/19
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w I-wszym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: Organizacja i zapewnienie opieki w żłobku w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Miasta Łaziska Górne: – firmie DAMART Marcin Damasiewicz, ul. Kukułek 37, 43-215 Studzienice, kwota 48 000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki