Zarządzenie nr 131/415/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29 listopada 2019 r

ZARZĄDZENIE NR 131/415/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie ogłoszenia III-go otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Nr XVI/154/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam III-ci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:
1) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ( www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

Załącznik do zarządzenia Nr 131/415/19
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 29 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29 listopada 2019 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Nr XVI/154/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza III-ci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.
I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

Lp. rodzaj zadania środki przeznaczone na realizację zadania* forma termin realizacji zadania
1. Zadanie z zakresu ochrony i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej: Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach zmierzających do zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, integracji ze środowiskiem osób chorych i podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców miasta. 6.200,00 zł (sześć tysięcy dwieście złotych) powierzenie 15.01.2020r. – 30.11.2020r.

 

 

 

 

2. Zadanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania: Działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Łazisk Górnych – kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych w tym: – przewóz dzieci i młodzieży na biwaki, rajdy, imprezy harcerskie oraz patriotyczne, – zakup materiałów plastycznych, biurowych, sprzętu sportowego oraz harcerskiego dla dzieci i młodzieży, biorących udział w harcerskich zbiórkach. 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) powierzenie 15.01.2020r. – 15.12.2020r.
3. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zadanie obejmujące: – organizację szóstej edycji Turnieju Wiedzy o Łaziskach Górnych, – organizację Konkursu Fotograficznego “Nowości XXI wieku w architekturze miasta Łaziska Górne”,

– organizację konkursu plastycznego – “Łaziska dawniej i dziś”, – organizację trzeciej edycji Gry terenowej “Poznaj swoje miasto jeszcze lepiej”, – wydanie w formie publikacji opracowania dotyczącego Kapliczki Św. Jana Ewangelisty w Łaziskach Górnych oraz widokówek z fotografiami łaziskich krajobrazów, – wspomaganie lokalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) powierzenie 15.01.2020r. – 15.12.2020r.
4. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku oraz promocja sportu i wykorzystanie funkcji integracyjno-społecznych kultury fizycznej. 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) powierzenie 15.01.2020r. – 30.11.2020r

* wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określona jest na podstawie z projektu uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Łaziska Górne zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.
II. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 z późn. zm.) zwanej dalej “ustawą”.
2) podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, takie jak:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności  sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c) spółdzielnie socjalne,
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców,  akcjonariuszy i pracowników.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1) Dotacja może zostać przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.
2) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej oferty, wraz z załącznikami, zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2057). Niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej www.bip.laziska.pl w zakładce Informacje – Organizacje pozarządowe – Otwarte konkursy ofert, lub www.laziska.pl w zakładce Dla mieszkańców – Komunikaty urzędowe – Konkursy ofertowe, a także w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.
3) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4) Burmistrz Miasta Łaziska Górne zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji na dany rodzaj zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
5) W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość zmniejszania  wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
6) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie (w tym przypadku podmiot musi dokonać korekty Kalkulacji przewidywanych kosztów).
7) Oferta musi być opieczętowana i podpisana przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu powołującego dany podmiot, są uprawnione do reprezentowania podmiotu.
8) Oferty złożone do konkursu, prawidłowo wypełnione, są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta.
9) W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które biorą udział w konkursie ofert. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej. Skład komisji konkursowych określa Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
10) W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty które są bezpośrednio związane z realizacją zadania i zostaną poniesione w czasie realizacji zadania po podpisaniu umowy.
IV. Warunki realizacji zadania.
1) Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
2) Szczegółowe warunki realizacji zadań określi pisemna umowa sporządzona zgodnie z wzorem ustalonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w prawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2057).
3) W ramach zadania określonego w pkt I.1 należy zapewnić dostęp do bezpłatnych porad
lekarzy, terapeutów, zorganizować szkolenia z zakresu oddziaływania czynników
szkodliwych na zdrowie, przeprowadzić prelekcje na tematy prozdrowotne,
przeprowadzić badania przesiewowe w wybranym zakresie, propagować wiedzę
z zakresu ochrony zdrowia.
4) Zadanie określone w pkt I.2 powinno być zrealizowane poprzez kształtowanie postaw
patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych w tym: przewóz dzieci
i młodzieży na biwaki, rajdy, imprezy harcerskie oraz patriotyczne, zakup materiałów
plastycznych, biurowych, sprzętu sportowego oraz harcerskiego dla dzieci i młodzieży,
biorących udział w harcerskich zbiórkach.
5) Zadanie określone w pkt I.3 powinno być zrealizowane poprzez przeprowadzenie imprez kulturalnych o charakterze gminnym, mających istotne znaczenie dla gminy, obejmujących: organizację szóstej edycji Turnieju Wiedzy o Łaziskach Górnych, organizację Konkursu Fotograficznego “Nowości XXI wieku w architekturze miasta Łaziska Górne”, organizację konkursu plastycznego – “Łaziska dawniej i dziś”, organizację trzeciej edycji Gry terenowej “Poznaj swoje miasto jeszcze lepiej”, wydanie w formie publikacji opracowania dotyczącego Kapliczki Św. Jana Ewangelisty
w Łaziskach Górnych oraz widokówek z fotografiami łaziskich krajobrazów, wspomaganie lokalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.
6) W ramach zadania określonego w pkt I.4 należy zorganizować dla mieszkańców Łazisk Górnych imprezy w ramach których zapewniony zostanie aktywny wypoczynek, przeprowadzona będzie promocja sportu oraz wykorzystana funkcja integracyjnospołeczna kultury fizycznej np. zawody sportowe, turnieje, pikniki itp.
7) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów na poziomie 10 % danego kosztu, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy.
V. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty winny być złożone w zamkniętych kopertach w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, pl. Ratuszowy 1, 43 – 170 Łaziska Górne – osobiście lub drogą pocztową  zdecyduje data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 27 grudnia 2019r. do godziny 15:30. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.
VI. Termin, kryteria i tryb stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1) Rozstrzygnięcia konkursu dokona Burmistrz Miasta w terminie do 15 stycznia 2020 r.
2) Kryteria stosowane przy wyborze ofert. Organ administracji publicznej bierze pod uwagę kryteria merytoryczne:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
d) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy – wsparcia zadania: uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego oraz wkład rzeczowy (istnieje możliwość zadeklarowania wkładu rzeczowego przy realizacji zadania – nie jest on jednak wymagany przy ocenianiu oferty konkursowej), osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
e) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3) Organ administracji publicznej bierze pod uwagę kryteria formalne:
a) ocenia czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) ocenia terminowość złożenia oferty zgodnie z pkt V. ogłoszenia,
4) Tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru ofert:
a) oferty są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta,
b) decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej,
c) wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz publikację na stronach internetowych www.bip.laziska.pl i www.laziska.pl
d) od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
VII. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej. Wyłoniony podmiot, który otrzyma dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
VIII. W 2018 r. i 2019r. Miasto Łaziska Górne przekazało dotację na realizację rodzajów zadań:
– z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 r. 6.000,00 zł, w 2019 r. 7.000,00 zł.
– z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. 70.000,00 zł, w 2019 r. 66.000,00 zł.
– z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r. 10.000,00 zł, w 2019 r. 11.000,00 zł
– z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. 4.000,00 zł, w 2019 r. 4.000,00 zł
IX. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania konkursu bez podania przyczyny przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości środków przeznaczonych na  realizację ww. zadania, zmiany terminu rozpoczęcia postępowania konkursowego, nie rozstrzygnięcia konkursu.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie.131.415.19.2019-11-29
Wzór oferty

wielkość czcionki