Zarządzenie nr 131/413/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne w sprawie ogłoszenia I-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r

ZARZĄDZENIE NR 131/413/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia I-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece na dziećmiw wieku do lat 3 (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn zm.), Uchwały Nr XVI/154/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam I-wszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ( www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie.131.413.19.2019-11-29
wzór oferty 29.11.2019

wielkość czcionki