Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 

ZARZĄDZENIE NR 315/925/21

BURMISTRZA MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4  im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz.U.2020.910 ze zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2017.1587 ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

zarządza, co następuje:

§ 1.  Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych, ul. Powstańców 6, dla której organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2017.1587 ze zm.)

§ 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Miasta Łaziska Górne www.laziska.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Łaziska Górne

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                                             Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie_315-925-21_ogłoszenie konkursu SP4_21.04.2021

wielkość czcionki