Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Zarządzenie Nr 304/903/21

Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

 Na podstawie art. 11 ust.1 pkt. 1 i 2, ust.2, ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), Uchwały Nr XXV/255/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

zarządzam, co następuje:

1.

  1. Ogłaszam IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:
  2. a) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3. b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  4. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  5. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (www.laziska.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

Zał.1 do zarządzenia – ogłoszenie

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

wielkość czcionki