Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w V otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarządzenie Nr 212/672/20
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w V otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

§1

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: Organizacja i zapewnienie opieki w żłobku w okresie od lipca do grudnia 2020 r. nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Miasta Łaziska Górne:

᠆ firmie DAMART Marcin Damasiewicz, ul. Kukułek 37, 43-215 Studzienice, kwota 48 000,00 zł

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stonie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego- tablica ogłoszeń.

Zarządzenie.212.672.20.2020-06-24

wielkość czcionki