Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie dokonania  wyboru  ofert  złożonych  w  V  otwartym  konkursie  ofert

ZARZĄDZENIE NR 335/984/21

Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w  sprawie  dokonania  wyboru  ofert  złożonych  w  V  otwartym  konkursie  ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

Na  podstawie  art. 30  ust.1  ustawy z dnia  8  marca  1990 r. o  samorządzie  gminnym  (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art.15 ust.1, art.15 ust.2g, art.15 ust.2h ustawy z   dnia   24   kwietnia   2003r.   o   działalności   pożytku   publicznego  i  o  wolontariacie  (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: Organizacja i zapewnienie  opieki  w  żłobku  w  okresie  od lipca do grudnia 2021r. na dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, będącymi mieszkańcami Miasta Łaziska Górne:

1) Firmie DAMART Marcin Damasiewicz z siedzibą: 43-215 Studzienice, ul. Kukułek 37 – kwota 38.400,00 zł.

2) Akademii Malucha „Zaczarowana Kraina” Katarzyna Juranek z siedzibą: 43-190 Mikołów, ul. Plebiscytowa 34 – kwota 38.400,00 zł.

3) Firmie Punkt opieki nad dzieckiem, Monika Tomaszewska z siedzibą: 43-190 Mikołów, ul. Górnicza 10a – kwota 12.000,00 zł.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl, na stronie internetowej www.laziska.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki