Zarządzenie w sprawie dokonania wyboru ofert na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej

Zarządzenie Nr 306/906/21

Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 18 marca 2021 roku

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w konkursie ofert na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Łazisk Górnych finansowanych z budżetu Miasta Łaziska Górne

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art.9a i art. 9b ust.1 i 2 oraz art. 48b ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1398 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, postanawiam, iż realizatorem świadczeń gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne będzie Przedsiębiorstwo Usług Medycznych „Proelmed” Sp. z o.o.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl,, na stronie internetowej www.laziska.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki