Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w IV otwartym konkursie ofert

ZARZĄDZENIE NR 311/914/21

Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 15 ust.1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§1.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej: Działania w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta Łaziska Górne: – Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie, os. Grunwaldzkie 10, 43-190 Mikołów, kwota 6 900,00 zł,

– Górnośląskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków , ul. Rynek 7, 43-190 Mikołów, kwota 1 100,00 zł

 

§2.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Miasta Łaziska Górne:

– Stowarzyszeniu Sportowo – Kulturalnemu „Elektro” z Łazisk Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne, kwota 4 410,00 zł,

– Stowarzyszeniu Sportowo – Kulturalnemu „Elektro” z Łazisk Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne, kwota 1 151,50 zł.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń

                Burmistrz Miasta

mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki