ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Łaziska Górne w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Łaziska Górne

ZARZĄDZENIE NR 132/419/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Łaziska Górne
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca2010 r. o sporcie (tj. Dz.U.2019 poz. 1468) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (tj. Dz.U.2019 poz.869) oraz Uchwały Nr XLVIII/640/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Miejskiej Łaziska Górne w zakresie sprzyjania rozwojowi sportuzarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Łaziska Górne.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych – Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych – tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia,Kultury i Sportu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Aleksander Wyra

Załącznik do zarządzenia Nr 132/419/19
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 2 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 2 grudnia 2019 rokuNa podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U.2019poz.1468) oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019 poz. 869) oraz Uchwały Nr XLVIII/640/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Miejskiej Łaziska Górne w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Łaziska Górne w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

I. Konkurs obejmuje zadania w zakresie:
1. Poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Miasta.
2. Zwiększenia dostępności mieszkańców Miasta do działalności sportowej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
1. Przewidziana kwota w budżecie na realizację zadań wynosi 630.000 zł /słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych/.1)
2. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone.
3. Środki dotacji mogą być wykorzystane na finansowanie lub dofinansowanie w szczególności:
1) realizacji programów szkolenia sportowego, w szczególności organizację obozów treningowych,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach w szczególności: kosztów obsługi sędziowskiej, medycznej i technicznej, transportu, ubezpieczenia zawodników, opłat startowych, licencji zawodników, ochrony w czasie zawodów, zakwaterowania i wyżywienia, zakup wody mineralnej, odżywek, lekarstw do apteczki pierwszej pomocy,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
4. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,
3) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia, 4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
5) koszty, które beneficjent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

III. Termin realizacji przedsięwzięć realizacja zadania określonego w pkt. I nastąpi w terminie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

IV. Warunki merytoryczne i formalne, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.
1. Dotacja może zostać przyznana tylko klubowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu projektów.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnego z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/640/10 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26.10.2010 r.
3. Możliwe jest uzupełnienie wniosku w zakresie formalnym (uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku, poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów) w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisma o brakach formalnych. Niedostarczenie uzupełnionych materiałów we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej we wniosku (w tym przypadku klub musi dokonać korekty kosztorysu projektu).

V. Oferty winny być złożone w zamkniętych kopertach z adnotacją „KONKURS PROJEKTÓW – SPRZYJANIE ROZWOJOWI SPORTU w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Pl. Ratuszowy 1, 43 – 170 Łaziska Górne – osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do 17 grudnia 2020 roku, godzina 1530.

VI. Termin, kryteria i tryb stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Burmistrz Miasta w terminie do 31 grudnia 2019 roku.
2. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotację, Burmistrz Miasta uwzględnia:
1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w pkt. I,
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów,
3) przedstawiona we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu,
4) możliwość realizacji projektu przez beneficjenta,
5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy.
3. Tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) wnioski są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta,
2) decyzję o wyborze wniosku i określeniu kwoty dotacji na każdy wybrany projekt podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej,
3) wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, publikację na stronach internetowych www.bip.laziska.pl i www.laziska.pl oraz pisemną informację skierowaną do wnioskodawców,
4) od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy z zachowaniem formy pisemnej.

VII. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że
zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

Burmistrz Miasta
mgr inż. Aleksander Wyra

1) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określona jest na podstawie projektu uchwały budżetowej.
Burmistrz Miasta Łaziska Górne zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

Zarządzenie 132.419.2019

wielkość czcionki