Zarządzenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Zarządzenie Nr 268/818/20
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1057), Uchwały Nr XXV/255/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§1. 

  1. Ogłaszam III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:

             1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

             2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

  1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej
    ( www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych
    ( www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.\ 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie nr 268_818_20 z dnia 02.12.2020 w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2021 r.

wzór oferty realizacji zadania publicznego

wzór oferty realizacji zadania publicznego

wielkość czcionki