Zarządzenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne w sprawie ogłoszenia II-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

Zarządzenie Nr 266/813/20
Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia II-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), Uchwały Nr XXV/255/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1) Ogłaszam II-gi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

2) Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3) Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl);  na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu- tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie nr 266_813_20 z dnia 30.11.2020 w sprawie ogłoszenia II-go otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2021 r.

wzór oferty realizacji zadania publicznego

wzór oferty realizacji zadania publicznego

wielkość czcionki